Escultura Salt
Catalan Spanish    

Facebook Facebook youtube Instagram
Mes anterior Dia anterior Dia següent Mes següent
Vista mensual Vista setmanal Veure Avui Cercar Anar a un mes

PLE ORDINARI

Editar
Dissabte 27 Gener 2018, 19:00 - 23:00
Visites : 275

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 29 DE GENER DE 2018

 

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia

29 de gener de 2018 a les 19 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple extraordinari del dia 27 de novembre de 2017 (14/2017)

i aprovació de l’acta del ple ordinari del dia 18 de desembre de 2017 (15/2017),

2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de desembre de 2017.

3r.- DONAR COMPTE de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona sobre

la modificació puntual del PGOU 1/17, sector A Pla de Salt. Exp.: 2017S009000001

 

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I

HABITATGE

4t.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2017LLDA003632, de 18 de desembre de

2017 de concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de construcció,

instal·lacions i obres i el Decret d’Alcaldia núm. 2017LLDA003689, de 21 de desembre de

2017 de rectificació d’errors. Exp.: 2017E062000244

5è.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2018LLDA000019, de 3 de gener de 2018

d’admetre les declaracions de confidencialitat parcials de les empreses URBARSER, SA i

FCC, per preservar certa informació de la licitació del contracte de serveis de recollida de

residus, neteja viària i deixalleria municipal. Exp.: 2017Q054000001.

6è.- APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança de Control i Tinença d’Animals i

sotmetre-la a informació pública. Exp.: 2017C007000005.

 

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

7è.- APROVAR EL TEXT REFÓS de la Modificació Puntual nº 3 del Pla especial zona

residencial 2A Sector A del Pla de Salt de data desembre de 2017, TRAMETRE el Text

Refós a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva i

DESISTIR del requeriment previ presentat a la Direcció General de Comerç. Exp.:

2017S014000001

 

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

8è.- MOCIÓ referent al Gasoducte MIDCAT. Exp.: 2018A03400008

 

9è.- PRECS I PREGUNTES

 

Enrere