Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Registre municipal d'entitats
Descripció:
inscripció d'una associació al Registre Municipal d'Entitats de Salt DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR: - Còpia dels Estatuts de l'entitat, degudament inscrita al Registre d'Associacions del Dp. de Justícia de la Generalitat de Catalunya, c/ Güell, 89, de Girona. Tel. 972 40 58 00. En cas de ser una associació esportiva, els Estatuts s'hauran de presentar a la Secretaria General d'Esports, pl. de Pompeu Fabra, 1 (edifici Sta. Caterina) de Girona. Tel. 872 97 50 00. - Acta fundacional de l'entitat, on consti la relació de càrrecs. En cas d'haver-hi canvis en la constitució inicial, còpia de l'acta o actes on quedi constància. - NIF de l'entitat (expedit per la Delegació d'Hisenda). REQUISITS: La seu social haurà d' estar ubicada al municipi de Salt o tenir el seu representant legal al municipi de Salt. El model d'instància, el trobareu per internet a la web de l'Ajuntament www.salt.cat/documentació/models d'instància/Cultura/Inscripció al Registre Municipal d'Entitats ASSESSORAMENT: Estació Jove de Salt, pg. Països Catalans, s/n, de Salt. Web de la Generalitat: www.gencat.cat-temes-justícia-associacions-serveis i tràmits-formularis-associacions. PERÍODE: en qualsevol moment Preu: gratuït Legislació: • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació • Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. • Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions
Com fer-ho:
• Adreçant-se al Servei d'Atenció al Ciutadà d'aquest Ajuntament. La instància haurà d'anar signada pel president/a o secretari/a portant la documentació referida al punt 1. Horari. • Per correu: Cal seguir les instruccions següents: ompliu, imprimiu i SIGNEU el model d'instància i envieu tota la documentació a: Ajuntament de Salt Pl. Lluís Companys, 1 17190 Salt
Dirigit:
Qualsevol
Documentació:
Instància