Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Targeta d'aparcament per a persones amb disminució
Document que dóna dret a parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d’accés o de destinació, per facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones.

TIPUS

1) Targeta Titular conductor
A qui va dirigida?
A persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat i tinguin el permís de conduir.
Qui la pot sol·licitar?
La persona interessada o el seu representant legal.
Requisits i documentació que cal presentar
2) Targeta Titular no conductor
A qui va dirigida?
 • A persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
 • Infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenguin d’aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada, i que així consti a l’informe emès pel Centre d’Atenció a Discapacitats.
 • A persones majors de 3 anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb certificat específic als efectes, del Centre d’Atenció a Discapacitats.
Qui la pot sol·licitar?
 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • El pare, la mare o el tutor en cas de menors d’edat.
Requisits i documentació que cal presentar
3) Targeta Transport col·lectiu de persones amb disminució
A qui va dirigida?
Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col•lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.
Requisits i documentació que cal presentar
 • Model d’instància degudament complimentada.
 • Original i fotocòpia del permís de circulació.
 • Original i fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle on especifiqui que és titular de vehicle adaptat destinat al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució.
 • Original i fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal de l’entitat.
SOL·LICITUD DE DUPLICATS DE TARGETA

Es podrà sol·licitar un duplicat de la targeta d’aparcament només en cas de targetes deteriorades o bé que hagin estat objecte de robatori o pèrdua. Caldrà aportar en el moment de la sol•licitud:
En cas de deteriorament
 • Instància per comunicar el deteriorament, l’original de la targeta deteriorada i una fotografia tipus carnet.
En cas de robatori
 • Instància per comunicar el robatori, la denúncia del robatori i una fotografia tipus carnet.
 • Instància per comunicar la pèrdua i una fotografia tipus carnet.
ÒRGAN COMPETENT PER SOBRE
 • Alcaldia o òrgan competent en qui delegui.
PERÍODE

 • La resolució de concessió o denegació de totes les modalitats de targeta d’aparcament s’ha de dictar en el termini màxim de 4 mesos.
 • En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s’entén desestimada.
PREU

 • 1 € en concepte de plastificació de targeta
CANALS DE TRAMITACIÓ

LEGISLACIÓ APLICABLE