Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Queixes i Suggeriments
Descripció:
Qualsevol persona pot fer arribar a l'Ajuntament queixes, suggeriments o consultes. Referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, qualitat dels serveis, i d'altres de competènciamunicipal. Resten fora de l´abast d´aquest tràmit: - Les al·legacions o altre tipus d´actuacions ciutadanes vinculades a expedients administratius en curs. - Les denúncies i tota mena de sol·licituds relacionades amb l'exercici del dret de petició que contempla l'article 29 de la Constitució espanyola.
Com fer-ho:
No es requereix més documentació que la que la persona interessada consideri necessària per a donar suport a la seva queixa o suggeriment. No obstant, la queixa o suggeriment haurà de contenir les següents dades: - Nom i cognoms o raó social de qui formula la queixa o suggeriment. - Data. - Assumpte. - Forma de contacte o resposta preferida (correu postal, telèfon, correu electrònic).
Dirigit:
Qualsevol ciutadà o ciutadana
Lloc:
Ajuntament de Salt
Temps:
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
Període:
En qualsevol moment Presencialment: Al Servei d'Atenció Ciutadà Telefònicament: 972249191 i preguntar pel Servei d'Atenció Ciutadà. Per Internet: https://www.seu.cat/salt/oqsp
Preu:
Gratuït.
Observacions:
Legislació: - Constitució espanyola, de 27 de desembre de 1978. - Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, d'Estatut d'Autonomia de Catalunya. - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. - Reial Decret 772/1999, de 7 de maig, mitjançant el qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicats davant l´Administració General de l´Estat, l’expedició de còpies de documents i devolució d´originals, i el règim de les oficines de registre. -Ordenança municipal de convivència
Web:
Tràmits on-line