Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Alta en el Padró d'habitants
Descripció:
Les persones que fixin el seu domicili habitual en el terme municipal de Salt, procedents d'un altre municipi de l´Estat espanyol, d'un país estranger o bé causin alta per naixement, han d'estar inscrites en el padró municipal d'habitants. Cal empadronar-se per demanar documents oficials i tenir accés als serveis municipals, així com per poder exercir el dret de vot. La baixa del municipi de procedència s'efectua automàticament, d'ofici, en el moment de donar-se d'alta a l'Ajuntament de Salt. Els estrangers no comunitaris que no disposin de permís de residència permanent, han de renovar la seva inscripció en el padró d'habitants cada dos anys.

Horari i localització
Com fer-ho:

Totes les persones han de presentar el/s document/s que els identifica ORIGINALS I VIGENTS.

Documentació acreditativa de la identitat (documents originals):
Persones espanyoles: DNI o Passaport.
Persones  de  la  Unió  Europea,  Suïssa,  Noruega,  Islàndia  o  Liechtenstein:  Passaport  o document d’identitat del país d’origen i el certificat d’inscripció en el Registre Central d’Estrangers.
Per a la resta d’estrangers: Passaport o targeta de residència en vigor.
En cas de persones menors d’edat:  
- Llibre de família o partida de naixement.  
- DNI, passaport o targeta de residència si en té, en vigor. (Obligatori pels majors de 14 anys).   
- En el supòsit de divorci o separació legal s’ha d’aportar documentació de la resolució judicial on consti l’anotació de la guàrdia i custòdia.   
- En  el  supòsit  de  separació  de  fet  és  necessària  l’autorització  dels  dos  progenitors, adjuntant còpia dels documents d’identitat dels dos.  
- En  el  cas  que  el/la  menor s’empadroni en  un  domicili diferent al  dels  seus  pares o representants  legals,  aquests  hauran  d’autoritzar l’empadronament  i  adjuntar-hi  les fotocòpies dels documents d’identitat dels dos progenitors.

 

Documentació acreditativa del domicili de residència (documents originals):

- Escriptura de propietat de l’habitatge. (original)

- Contracte de lloguer on la persona sol•licitant consti com a arrendatària. Cal adjuntar-hi el justificant del dipòsit de la fiança en el Registre de Fiances de l’INCASOL (a Girona es pot fer: presencialment a la Cambra de la Propietat Urbana - Cambra de la Propietat Urbana: C/ Ciutadans 12 Girona Telf: 972200616 -, o bé mitjançant entitats financeres “caixes” o bé a través d’internet al web de la Generalitat de Catalunya - www.incasol.cat > fiances > tràmits > dipòsit de fiances).

- Contracte o factures de subministrament d’algun servei de l’habitatge (aigua, electricitat o gas) a nom de la persona sol•licitant.

Empadronament en un domicili on ja hi consten inscrites altres persones majors d’edat:

- És necessari permís presencial d’alguna d’aquestes persones. Cal que l’autoritzant porti el seu document d’identitat (DNI, targeta de residència o passaport) original.

Empadronament en un domicili col• lectiu (residència, hotel…):

- Autorització d’empadronament original, signada i segellada per la persona responsable del centre, acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquesta.

 

També pots...

Documentació dels vehicles:

Si té algun vehicle al seu nom pot sol•licitar el canvi de domicili en el permís de circulació i en el permís de conduir en el mateix moment de realitzar l'alta en el padró.

- Cal portar el permís de circulació dels vehicles i, si és propietari conductor, el permís de conduir. (original) 

Dirigit:

Qualsevol persona major d'edat que vulgui fixar la seva residència al terme municipal de Salt de forma habitual.

Per als menors de 18 anys: els pares o tutors legals. (Les persones majors de 16 anys són emancipades i a nivell de padró d'habitants poden actuar com a majors d'edat. Els menors d'edat casats també tenen la condició d'emancipats.)

Representants.

Lloc:
Ajuntament de Salt
Temps:
Presencial dirigint-se al Servei d'Atenció al Ciutadà. Cal sol·licitar cita prèvia.
Període:
Durant tot l'any.
Preu:
Gratuït
Observacions:

Legislació aplicable:

- Llei 7/1987, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

- Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals.

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal ide règim local de Catalunya.