Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube

 

             

 

Mida del text:
Fraccionament o ajornament del pagament de tributs gestionats per l'Ajuntament (ICIO, sancions de sanitat, sancions d'urbanisme, sancions d'activitats i multes coercitives)
Descripció:
Fraccionament o Ajornament del pagament de tributs gestionsts per l'Ajuntament de Salt. Es pot demanar per dificultat jutificada de pagar de cop un deute pendent.
Com fer-ho:
Documentació necessària : - causes que motiven l'ajornament o fraccionament - justificar l'existència de dificultats econòmiques i en el seu cas informe de serveis socials , terminis i condicions de pagament segons disposicions de l'Ordenança fiscal de l'Ajuntament, així com garantia que s'ofereix solament en deutes superiors a 3.501 Euros ( compromís d'aval bancàri , o embargament preventiu de finca) - ordre de domiciliació bancària per carregar les quotes els dies 10 de cada mes aprox.
Dirigit:
l'interessat o qualsevol persona autoritzada
Període:
En període voluntari abans de finalitzar el termini de pagament.
Preu:
meritarà els interessos de demora corresponents segons normativa legal vigent.
Web:
Sol·licitud de fraccionament/ajornament de deutes pendents en voluntària (-1.200 euros) Sol·licitud de fraccionament/ajornament de deutes pendents en voluntària (+1.200 euros) Tràmit on-line fraccionament Tràmit on-line ajornament