L’ESPAI DEL PROVEÏDOR/A

Informació rellevant

Us donem la benvinguda a aquest ESPAI, on recollirem tota la informació que pugui ser d’interès per als proveïdors de l’Ajuntament de Salt, així com els documents necessaris per la realització dels tràmits que cal dur a terme per ser proveïdor de l’Ajuntament.

Si teniu qualsevol consulta/dubte referent a la tramitació electrònica, podeu contactar amb el telèfon de suport habilitat 972 23 65 76 / 685 514 720 de dilluns a divendres de 8h a 20h, o bé enviant un correu electrònic a oac360@salt.cat .

1. Què he de fer per ser proveïdor de l’Ajuntament de Salt?

Per ser proveïdor de l’Ajuntament de Salt cal estar donat d’alta al sistema d’informació comptable mitjançant la presentació de la FITXA DE CREDITOR/A.

– Si sou persona jurídica, una entitat sense personalitat jurídica, exerciu una activitat professional amb col·legiació obligatòria (inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils),o bé representeu una persona amb aquestes característiques, esteu obligats a relacionar-vos electrònicament amb l’Administració d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015. És per això que caldrà que presenteu la FITXA DE CREDITOR/A  a través de la seu electrònica de l’Ajuntament:

https://www.seu-e.cat/ca/web/salt/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica .

En aquest cas, la fitxa haurà de ser signada pel representant legal amb certificat electrònic emès per una entitat de certificació, i verificable per l’oficina comptable. A la fitxa sempre s’hi haurà d’adjuntar, escanejada, una còpia del NIF del proveïdor.

Per tal d’acreditar la titularitat del compte corrent comunicat per rebre els cobraments de les factures teniu diverses opcions:

  1. Adjuntar certificat emès per l’entitat financera.

– Si no teniu l’obligació  de relacionar-vos electrònicament amb l’administració podeu opcionalment presentar la FITXA DE CREDITOR/A de manera electrònica a:

A la fitxa hi haureu d’adjuntar una còpia del NIF.

Per tal d’acreditar la titularitat del compte corrent on rebre el pagament dels vostres serveis podeu adjuntar qualsevol document que relacioni el titular amb el número de compte bancari IBAN com ara: extracte bancari, rebuts o documents anàlegs.

En cas de persona física caldrà comunicar la situació fiscal a efectes d’impostos omplint el següent formulari de COMUNICACIÓ DADES FISCALS


2. I si vull canviar les dades que el seu dia vaig comunicar com a proveïdor?

Caldrà que presenteu la FITXA DE CREDITOR/A acreditant la titularitat del compte corrent, tal i com s’explica al punt 1.


3. Puc comunicar més d’un compte corrent per rebre les transferències per al cobrament de les nostres factures?

Només s’admet que es pugui tenir activat un número de compte corrent per proveïdor.


4. Si soc beneficiari d’una subvenció, com dono d’alta les meves dades per rebre la subvenció?

Caldrà que presenteu la fitxa de tercer tal i com s’explica al primer punt.


5. Quins són els terminis de pagament de les meves factures?

D’acord amb l’ article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i l’article 216.4 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, l’Ajuntament disposa d’un màxim de trenta dies comptats des del següent a l’entrega dels béns o prestació dels serveis per aprovar les certificacions o documents que acreditin la conformitat i disposa d’altres trenta dies més a partir de la data d’aprovació per a procedir al pagament del preu sense incórrer en mora.

L’inici del còmput del PMP (període mitjà de pagament) tant de les operacions pagades com de les pendents, pel que fa referència als informes de morositat es computa, amb caràcter general, des de la recepció de la factura (des de l’entrada en el registre administratiu).

Si heu presentat les factures electrònicament podeu consultar l’estat de tramitació de les vostres factures al següent enllaç:


6. He de presentar factura electrònica?

Amb l’entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, s’estableix l’obligació dels proveïdors a presentar factura electrònica per l’entrega de béns o prestació de serveis a les administracions públiques i a la seva presentació a través del punt general d’entrada de factures en els següents casos:

  • Societats anònimes
  • Societats de responsabilitat limitada
  • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola
  • Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents al territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
  • Unions temporals d’empreses
  • Agrupació d’interès econòmic i altres segons estableix l’article 4.f) de la Llei 25/2013

Podeu presentar les vostres factures electròniques mitjançant el registre telemàtic a la plataforma e.FACT, on trobareu informació addicional al respecte.

Si no esteu obligats a la presentació de factures en format electrònic podeu presentar-les en format digital (PDF) a través del tràmit corresponent d’aquesta seu electrònica (enllaç al registre d’entrada), amb identificació electrònica o bé amb paper al registre d’entrada de factures del servei de comptabilitat de l’Ajuntament de Salt.


7. Com puc fer una factura electrònica?

Al següent enllaç trobareu vídeos explicatius de com elaborar i presentar una factura electrònica, així com suggeriments de programaris gratuïts i no gratuïts per elaborar-les:


8. Quins són els codis DIR3 de l’Ajuntament de Salt?

Oficina comptable: L01171557
Òrgan gestor: L01171557
Unitat tramitadora: L01171557

El CIF de l’Ajuntament de Salt és P1716400E.


9. Com i on es presenten les factures electròniques?

Seguint el següent enllaç: https://efact.eacat.cat/bustia/home.htm

L’objectiu de l’Ajuntament és que la ciutadania pugui fer un ús d’aquesta informació i consultar-la quan sigui necessari. L’ajuntament té per objectiu posar a disposició totes les dades públiques d’interès general per tal que la pugueu explorar per a les finalitats que desitgeu i potenciar així també noves línies d’interacció amb el consistori.