LES REGIDORIES

Les tinentes i els tinents d’alcalde són nomenats per l’alcalde d’entre els regidors que formen part de la Junta de Govern Local i són els encarregats de substituir-lo, per ordre del seu nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia.

Es perd la condició de Tinent d’Alcalde per renúncia expressa, per cessament disposat per l’Alcalde o per pèrdua de la condició de Regidor o de membre de la Junta de Govern Local.

És funció dels regidors delegats i regidores delegades gestionar i prendre les decisions corresponents en l’àmbit de la delegació.

Els regidors delegats poden rebre la totalitat de potestats que corresponen a l’alcalde en una matèria determinada, a més de la facultat d’emetre actes administratius que afectin terceres persones.

Es perd la condició de regidor delegat per renúncia expressa, per revocació disposada per l’alcalde o per pèrdua de la condició de regidor o de membre de la Junta de Govern Local. Tant les delegacions com el seu cessament hauran d’ésser comunicats per l’alcalde en la primera sessió ordinària del Ple municipal, perquè en tinguin coneixement.

Jordi Viñas
Jordi ViñasAlcalde
Agenda

Contacte:
alcaldia@salt.cat

Àlex Barceló i Llauguer
Àlex Barceló i LlauguerTinent d’Alcalde
Àrea de Territori, Serveis Públics, Mediambient, Acció Climàtica i Futur

Regidories:
Entorn Urbà
Habitatge

Contacte:
ALEX.BARCELO@salt.cat

Antoni Vidal i Sastre
Antoni Vidal i SastreTinent d’Alcalde
Àrea de Serveis Generals, Serveis Econòmics i Govern Obert
Àrea de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

Regidories:
Serveis econòmics
Foment de l’Ocupació i Viver d’Empreses
Cultura i Factoria cultural Coma Cros

Contacte:
TONI.VIDAL@salt.cat

Fanny Carabellido Bruns
Fanny Carabellido BrunsTinent d’Alcalde
Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones

Regidories:
Acció Social i Ciutadania

Contacte:
FANNY.CARABELLIDO@salt.cat

Mireia Valentí Molina
Mireia Valentí MolinaRegidories
Entorn Natural i Acció Climàtica i Futur
Mobilitat

Contacte:
MIREIA.VALENTI@salt.cat

Jordi Subils Ramos
Jordi Subils RamosRegidories
Esports
Salut Pública

Contacte:
JORDI.SUBILS@salt.cat

Cristina Alarcón i Piedra
Cristina Alarcón i PiedraRegidories
Gent Gran
Serveis Generals

Contacte:
CRISTINA.ALARCON@salt.cat

Núria Heras i Colomer
Núria Heras i ColomerRegidories
Desenvolupament Local
Serveis Urbans

Contacte:
NURIA.HERAS@salt.cat

Adrià Martín López
Adrià Martín LópezRegidories
Ensenyament
Joventut

Contacte:
ADRIA.MARTIN@salt.cat

Margarida Gallardo Palau
Margarida Gallardo PalauRegidories
Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Festes

Contacte:
MARGARIDA.GALLARDO@salt.cat