JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta de Govern Local és l’òrgan que, sota la presidència de l’alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a ell li correspon i exerceix funcions executives i administratives. És l’alcalde qui lliurement nomena o separa els membres de la Junta de Govern Local, el nombre dels quals no pot superar un terç del nombre legal de membres del Ple, a més de l’alcalde.

L’alcalde pot nomenar com a membres de la Junta persones que no siguin regidors, sempre que el seu nombre no superi un terç dels seus membres, exclòs l’alcalde.

Les sessions de la Junta de Govern Local se celebraran ordinàriament cada setmana i les seves deliberacions són secretes.

La Junta de Govern Local té, entre d’altres, les atribucions següents:

  • L’aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments.
  • L’aprovació del projecte de pressupost.
  • La concessió de qualsevol tipus de llicència, excepte que la legislació sectorial l’atribueixi a un altre òrgan.
  • El desenvolupament de la gestió econòmica, autoritzar i disposar despeses en matèria de la seva competència, disposar despeses prèviament autoritzades pel Ple i la gestió del personal.
  • Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions, l’oferta pública, les bases de convocatòria de selecció de llocs de treball, el règim disciplinari i la separació del servei dels funcionaris municipals i d’altres treballadors.

President:
Jordi Viñas Xifra

Membres:
Alex Barceló Llauger
Antoni Vidal i Sastre
Robert Fàbregas Ripoll
Núria Heras i Colomer
Adrià Martín López