Ple

Ple de Salt

El Ple és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i les ciutadanes en el govern municipal. Ha d’existir necessàriament en l’Ajuntament i està integrat per l’alcalde o alcaldessa i tots els regidors i les regidores, que a Salt són 21.

El Ple és convocat i presidit per l’alcalde, les sessions se celebraran a la casa de la vila, llevat de raons extraordinàries, i tindran lloc amb una periodicitat mensual.

El Ple té, entre d’altres, les atribucions següents:

  • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
  • L’aprovació i modificació de les ordenances i els reglaments municipals.
  • La delimitació i alteració del terme municipal, el canvi de denominació, l’adopció o modificació de la bandera o escut.
  • L’aprovació dels pressupostos.
  • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.