INSTRUMENTS DE GESTIÓ EN TRÀMIT

REPARCEL.LACIÓ ECONÒMICA DEL SECTOR MARGESA (EXP2020S022000001)

Modificació de les Bases i Estatuts del sector Margesa.

Aprovació inicial estatuts i bases sector D-Marroc

Aprovació inicial del projecte d’urbanització del sector D-Marroc

INSTRUMENTS DE GESTIÓ APROVATS DEFINITIVAMENT

Actualització i fases d’execució, del Projecte d’urbanització del Pla Parcial urbanístic del sector urbanitzable industrial Margesa en el T. M de Salt dins el Pla Parcial urbanístic sectors Vilablareix-Margesa-Transports

Divisió Poligonal del Sector Margesa de Salt. Aprovat definitivament per acord de Junta de Govern local en sessió de data 16 de juliol de 2021

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL MAS MASÓ
Aprovat definitivament per la Junta de Govern local de 26 d’abril de 2004.

MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL MAS MASÓ
Aprovada definitivament per acord de Junta de Govern Local de data 24 de maig de 2010.

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ SMU-2 DEL PLA ESPECIAL DEL MARC MONAR
Aprovat definitivament per la Junta de Govern local de data 21 de juny de 2006.

SUBSECTOR 1 PLA DE SALT – ESTUDI DE DETALL D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DE L’EDIFICACIÓ – ZONA LÚDICO COMERCIA
Aprovat definitivament pel Ple de 21 de juny de 2004.

SUBSECTOR 1 PLA DE SALT – ESTUDI DE DETALL PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE SERVEI

Aprovat definitivament ple Ple de l’ajuntament en sessió ordinària celebrada en data 16 de juny de 2008.

PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR E-MARGESA

Aprovat definitivament per acord de Junta de Govern Local de data 27 d’abril de 2009.