PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 2002

TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA 2005 VIGENT

Verificat en sessió plenària de 21 de febrer de 2005, amb conformitat de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 27 d’abril de 2005 i publicat en el DOGC núm. 4444 de 9 d’agost de 2005.

Cal comprovar la situació actual amb les modificacions puntuals aprovades definitivament amb posterioritat al text refós.

1.Estructura orgànica Sistemes i Zones Generals
Comunicacions
Equipaments
Espais lliures
Zones

2.Classificació

3. Classificació i Qualificació Urbanística

Clica per descarregar la zona del mapa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

4.Tractament SNU

5.Classificació i Qualificació Urbanística i Sòl no urbanitzable
Classificació i Qualificació Urbanística
Classificació i Qualificació Urbanística
Classificació i Qualificació Urbanística

6.Xarxa de Sanejament – Xarxa d’aigua – Xarxa d’electricitat – Xarxa de gas – Sèquies
Xarxa de Sanejament: A, B1, B2
Xarxa d’aigua: A, B
Xarxa d’electricitat: A, B
Xarxa de gas: A, B
Sèquies: A, B

7. Plànol de síntesi

La normativa de 2002 queda substituïda pel Text refós de 2005.

Aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona (CUG) en data 5 d’abril de 2002, supeditat a un Text Refós aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de 22 d’abril de 2002, conformat per la CUG en data 24 d’abril de 2002, publicat en el BOP núm. 96, de 20 de maig de 2002 i ressenya en el DOGC núm. 3646, de 30 de maig de 2002.

1.Estructura orgànica Sistemes i Zones Generals
Sistema comunicacions
Sistemes equipaments
Zones Generals
Sistema d’espais Lliures

2.Classificació del Sòl

3. Classificació i Qualificació Urbanística

Clica per descarregar la zona del mapa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

4.Tractament SNU

5.Classificació i Qualificació Urbanística i Sòl no urbanitzable
Sòl Urbanitzable – Sectors
Classificació i Qualificació Urbanística
Classificació i Qualificació Urbanística
Classificació i Qualificació Urbanística

6.Xarxa de Sanejament – Xarxa d’aigua – Xarxa d’electricitat – Xarxa de gas
Xarxa de Sanejament: Estat actual, Aigües pluvials – Previsió
Xarxa d’aigua: Estat actual, Previsió
Xarxa d’electricitat: Estat actual, Previsió
Xarxa de gas: Estat actual, Previsió
Sèquies: Estat actual, Previsió

7. Plànol de síntesi

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL SECTOR DE MILLORA URBANA RONDA MONAR

0. Aprovada definitivament per la CTUG en data 04/02/2004, supeditat a un Text refós conformat per la CTUG en data 25/05/2004. Publicada en el DOGC núm. 4178 de 20/07/2004

Aprovada definitivament per la CTUG en data 09.02.2006, publicada al DOGC núm. 4631 de 11.05.2006.

MODIFICACIONS PUNTUALS DEL PGOU APROVADES DEFINITIVAMENT

1. Modificació puntual del PGOU de conciliació amb la normativa sectorial d’establiments comercials i de modificació d’equipaments.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 09.02.2006, publicada al DOGC núm. 4631 de 11.05.2006.

2. Modificació puntual del PGOU per donar als usos comercials definits a l’article 233 una regulació unívoca, ampliar els usos de la zona industrial d’eixample amb terciari (5.1), de la zona industrial d’eixample (5.2) i de la zona industrial de configuració aïllada (6.2), crear un quadre específic d’usos per les subzones 5.2.a, 5.2.b, 6.2.a) i 6.2.B) i modificar les condicions d’edificació de tots aquells terrenys que tenen façana directa amb l’autopista.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 29.04.2008, publicada en el DOGC núm. 5132 de 16.05.2008.

3. Actuacions aïllades AA-3 de l’espai lliure de l’Era de Cal Cigarro i AA-4 de l’espai lliure de la Plaça Lluís Companys.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 28.01.2009, publicada en el DOGC núm. 5315 de 10.02.2009.

4. Modificacions 1/09 carrer Agustí Cabruja, 2/09 passatge Gabarres i 9 correccions d’errades.

Aprovades definitivament per la CTUG en data 2.06.10, publicades en el DOGC núm. 5720 de 22.09.10.

5. Transformar en residencial el sòl industrial situat entre el carrer Major, Pg. Països Catalans, carrer Mercè Rodoreda i Autopista, actualment amb qualificació de zona industrial de gran indústria urbana clau 6.1., promoguda per FRIGORÍFICS DEL TER, SA.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 17.06.09, publicada en el DOGC núm. 5471 de 25.09.09.

6. Sector D Marroc, promoguda per la societat INVERGISA, SL.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 30.09.09, Text refós conformat per la CTUG en data 25.05.11, publicada en el DOGC núm. 5923 de 19.07.11.

7. Modificació 4/09, carrer Guilleries – Ampliar el sostre residencial sobre una finca construïda sense incrementar la densitat de la finca.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 02.06.10, publicada en el DOGC núm. 5717 de 17.09.10.

8. Modificació 3/09 del sòl urbanitzable no delimitat i UA-2 i UA-3. Delimitació d’un nou sector de sòl urbanitzable no delimitat de configuració discontinua, format pel sòl urbanitzable no delimitat actual, els terrenys de la UA-2 Unitat d’actuació Coma Cros I (fàbrica nova) i la UA-3 Unitat d’actuació Coma Cros II (fàbrica vella).

Aprovada definitivament per la CTUG en data 22.12.10, publicada en el DOGC núm. 5828 d’1.03.11.

9. Modificació 1/10 per permetre l’ús de servei religiós com a ús compatible al polígon industrial de Torre Mirona, en la zona industrial d’eixample clau 5.2.a) i en la zona industrial de configuració aïllada clau 6.2.a) i regular les condicions d’emplaçament i incorporació del contingut de la disposició addicional segona de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de pública concurrència que regula els centres de culte.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 21.07.10, publicada en el DOGC núm. 5752 de 10.11.10.

10. Modificació 2/11. Introducció d’una disposició addicional sobre millores d’accessibilitat a les edificacions existents.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 22.12.11, publicada en el DOGC núm. 6077 de 29.02.12.

11. Modificació 1/12. Adaptació del PGOU a la Llei 16/2009 de centres de culte.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 02.05.13, publicada en el DOGC núm. 6463 de 19.09.13.

12. Modificació 1/13. Polígon d’Actuació Urbanística núm. 5 – Frigorífics del Ter.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 27 de març de 2014, publicada en el DOGC núm. 6619, de 9 de maig de 2014.

13. Modificacions 2/13 i 3/13. Construcció de porxos claus 1.3a i 1.3.b i compatibilitat ús servei de restauració claus 2..a i 1.4.a i adaptació dels usos a les disposicions del PGOU.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 13.06.13, publicada en el DOGC núm. 6464 de 07.10.13.

14. Modificació 4/13. Equipaments: escola Mare de Déu del Roser, parròquia i Casal de jubilats.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 13.06.13, publicada en el DOGC núm. 6425 de 25.07.13.

15. Modificació 1/14 de regulació l’ús servei tècnic com a ús complementari al sistema de comunicacions, clau b2. Camins rurals.

Aprovada definitivament per la CTUG de data 6 de maig de 2014, publicada al DOGC núm. 6631 de 27 de maig de 2014.

16. Modificació 2/14. Plaça del president Lluís Companys. Conveni amb la propietat.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 12.03.2015, publicada en el DOGC 6872 de 15.05.2015.

17. Modificació 1/2016. Regulació específica de l’ús complementari de magatzem.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 22.11.2016, publicada en el DOGC 7313 de 21.02.2017.

18. Modificació Puntual PGOU 2/2016. Àmbit del Pla Especial del Parc del Ter, hortes i deveses de Salt.

Aprovada definitivament per la CTUG en data 22.11.2016, publicada en el DOGC 7313 de 21.02.2017.

19. Modificació Puntual PGOU 1/2017. Adequació a la regulació sectorial d’equipaments comercials al Sector Pla de Salt.

Aprovada definitivament per CTUG de 09/11/17 publicat al DOGC núm.: 7526 – 02/01/2018

20. Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 1/2018 – ADAPTACIÓ DE L’ÚS RECREATIU.

Aprovada inicialment per acord de Ple de data 16 de juliol de 2018.
Aprovada provisionalment per acord de Ple de data 18 de febrer de 2019
Aprovat el Text refós per acord de Ple de data 21 d’octubre de 2019

21. Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana núm. 1/2019 – Actuació aïllada AA5 Ronda Monar.

Aprovada inicialment per acord de Ple de data 18 de febrer de 2019.
Aprovada provisionalment per acord de Ple de data 21 d’octubre de 2019

22. Modificació puntual del PGOU 1/21

«Pg Verdaguer 12-14-16», MPG 02/2021 «Estació de servei, ús viari i serveis tècnics», MPG 03/2021 «conductes d’extracció de fums», MPG 04/2021 «Equipaments de serveis urbans», MPG 05/2021 «ús residencial i construccions en patis interiors d’illa», MPG 06/2021 «C. St Dionís 18-20», MPG 07/2021 «Densitat edificació claus 1.4 i 1.5» i correcció d’errades 01/2021 C. Sant Dionís 41

-Aprovada definitivament per la CTUG en sessió de 26 de gener de 2022 i text refós en sessió de 27 d’abril de 2022 i publicada al DOGC 8687 de 13.06.2022

23. MODIFICACIO PUNTUAL 2-17 DE PGOU I ADAPTACIÓ AL PDU DEL SISTEMA URBÀ DE GIRONA A L’ÀMBIT DE L’ENCREUAMENT DE L’AP-7 AMB LA C-65