OFICINA DE CATALÀ DE SALT

El Servei va néixer per atendre les necessitats en matèria de normalització lingüística del municipi de Salt, a la comarca del Gironès. La seva activitat s’orienta tant als ajuntaments, com a les empreses, les entitats i els particulars del territori.

Activitats destacades

L’Oficina de Català de Salt té com a objectiu facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació del català en tots els àmbits, així com facilitar que el català esdevingui la llengua vehicular i una eina de cohesió del nostre municipi.

Les activitats d’aquest servei s’estructuren al voltant de tres grans àrees d’actuació: ensenyament de la llengua, assessorament lingüístic a empreses i particulars i dinamització lingüística, al mateix temps que implementem el programa de Voluntariat per la llengua de la Direcció General de Política Lingüística.

A més a més d’aquestes actuacions, organitzem activitats de cohesió social, cultura i acolliment lingüístic que reforcen els nostres objectius, i que són activitats pròpies o en col·laboració amb altres entitats del territori i adreçades a la població general.

MARC NORMATIU SOBRE L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L’AJUNTAMENT DE SALT

El marc legal d’aplicació pel que fa a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Salt és el següent:
 
La legislació genèrica d’aplicació és:
 • L’Estatut d’Autonomia i la  Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 • Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
   
La legislació especificació per a l’Administració local és:
 • Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Salt  (consulteu aquí el document)

   
 • Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Salt (aprovat el 2008). (consulteu aquí el document)
   
 • Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.