Oficina del defensor del ciutadà

És un servei als ciutadans amb la missió de vetllar pels seus drets davant de l’actuació de l’Administració municipal o dels organismes que depenen de l’Ajuntament i dels seus concessionaris o contractistes. Per tal que això sigui possible, pot supervisar l’activitat que porta a terme l’Administració municipal, les persones que en depenen o bé que estan adscrites a un servei públic.

El defensor del ciutadà actua a sol.licitud de qualsevol persona física o jurídica, quan presenti una queixa i demostri tenir un interès legítim per l’objecte de la queixa.
També es pot actuar d’ofici, és a dir, a iniciativa pròpia, quan les circumstàncies ho requereixin. En general actua quan un ciutadà o ciutadana es troba en algun d’aquests supòsits:

 • Errors o arbitrarietats en les resolucions
 • Retards indeguts o injustificats
 • Inexecució de les pròpies resolucions
 • Tracte indegut als ciutadans
 • Negativa a facilitar la informació als ciutadans que hi tenen dret
 • I en general, en qualsevol d’aquelles actuacions que impedeixin o dificultin l’execució legítima dels drets constitucionals.

El defensor del ciutadà no pot admetre:

 • Les queixes anònimes
 • Les que denotin mala fe
 • Les mancades de fonament
 • Les que puguin comportar perjudicis al dret legítim de terceres persones
 • Les queixes sobre qüestions privades
 • Les queixes o reclamacions l’objecte de les quals estigui pendent de resolució judicial
 • Les de les persones amb dependència funcionària, laboral o contractual de l’Administració municipal en qüestions relatives a l’àmbit d’aquestes relacions.

L’expedient de la queixa és aquell conjunt d’actuacions que es fan a partir de la seva presentació i que pot acabar amb una recomanació, recordatori i suggeriment a la persona o servei causant de la queixa o a la mateixa Alcaldia.
El defensor no és cap jutge i, per tant, no dicta sentències, no imposa sancions ni pot suspendre les actuacions administratives, tampoc les resolucions del defensor poden ser objecte de recurs.
El defensor és totalment independent de l’Ajuntament i dels seus serveis adscrits, els quals li han de facilitar tota la documentació i informació que els demani.

Tothom, tant persones físiques com jurídiques. Totes les actuacions del defensor són gratuïtes, i no és necessària l’assistència de cap advocat o procurador.

Les queixes s’han de formular per escrit, acompanyades amb documents que puguin servir per aclarir el cas. L’escrit ha de contenir el nom complet i l’adreça i ,si pot ser, el telèfon de la persona que el formula, i els fets i les circumstàncies que són objecte de la queixa. També ha d’anar acompanyat amb els altres documents que puguin servir per aclarir el cas.
Les queixes adreçades al defensor del ciutadà contra l’Administració municipal han d’haver estat prèviament plantejades a l’Ajuntament, al servei adequat.

Directament o per correu a la sseva seu
Oficina del Defensor del Ciutadà
Plaça Lluís Companys, 1
17190 Salt.
Telèfon:972249191
Correu electrònic: defensordelaciutadania@salt.cat
Si la queixa es presenta per correu electrònic, caldrà una ratificació posterior amb la signatura original.

El nostre defensor del ciutadà és la senyora Montserrat Canadell i Cabruja