EL SISTEMA DE QUEIXES, AVISOS I SUGGERIMENTS DE L’AJ. DE SALT

El sistema de Queixes i suggeriments és un dels mecanismes de participació que tot ciutadà té per dirigir-se a l’ajuntament de Salt per comunicar totes aquelles incidències, queixes, avisos o suggeriments que detecta a la via pública.

El sistema permet comunicar:

  • Avisos: Quan es vol avisar d’una anomalia, incidència detectada a on l’ajuntament pot actuar.
  • Suggeriments: Per fer-nos arribar qualsevol suggerència de millora de la nostra vila, pot ser referent a qualsevol àrea i temàtica
  • Queixes: Per fer-nos arribar qualsevol problemàtica, queixa de la vila que l’ajuntament hagi de resoldre.

També permet decidir si es vol comunicar els A/S o Q de manera anònima o si pel contrari el ciutadà/na es vol identificar per poder rebre la resposta de l’ajuntament en relació a la seva problemàtica. En que es vulgui resposta, aquesta pot ser per escrit o telefònica (SMS o trucada).

L’ajuntament de Salt publica trimestralment els indicadors d’expedients oberts, la tipologia, les àrees afectades així com el temps de resposta mig.

CLIQUEU AL SEGÜENT LINK per poder fer les queixes, avisos i suggeriments.