El Ple de l’Ajuntament de Salt, en sessió ordinària celebrada el 18 de març de 2024, va acordar aprovar inicialment l’inventari general de béns, drets i obligacions de la corporació, actualitzat i amb efectes a data 31/12/2023 i formulat per la Secretària general.

S’ha sotmès l’expedient a informació pública per un termini de (20) dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona nº 63 de data 28 de març de 2024:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2024/63/20246302601.pdf

També podeu consultar l’anunci o obtenir més informació a l’ e-tauler:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=488944&idens=1715570005