El Ple de l’Ajuntament de Salt, en sessió ordinària celebrada el 20 de maig de 2024, va acordar l’aprovació inicialdel text del Reglament d’ús de les instal•lacions i equipaments municipals de Salt.

S’ha sotmès l’expedient a informació pública per un termini de (30) dies hàbils, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona nº 116 de data 14 de juny de 2024:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2024/116/202411605081.pdf

També podeu consultar l’anunci o obtenir més informació a l’ e-tauler:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=503021&idens=1715570005