PROTECCIÓ CIVIL

Salt disposa actualment d’uns 12 voluntaris de protecció civil.

El voluntariat de protecció civil a Catalunya possibilita la participació ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les seves funcions en matèria de protecció civil, d’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Aquesta col·laboració es realitza per mitjà de les associacions de voluntaris de protecció civil que depenen funcionalment del municipi amb el qual acorden la col·laboració mitjançant un conveni.

Per ser voluntari/ària de protecció civil s’ha de superar un curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i cal ser nomenat voluntari/ària de protecció civil per l’alcalde corresponent. Les associacions de voluntaris de protecció civil a Catalunya estan inscrites en el registre especial de la Direcció General de Protecció Civil.L’àmbit d’actuació de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya és el terme municipal corresponent i poden col·laborar amb altres municipis a petició d’una altra autoritat de protecció civil (alcalde o conseller d’Interior).

Les associacions de voluntaris de protecció civil es troben regulades al DECRET 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.Les actuacions dels grups de voluntaris de protecció civil es troben regulades a l’ORDRE INT/202/2017, de 28 de juliol, sobre les actuacions que han de desenvolupar les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.

Treballadors de serveis municipals instal·lant una estatua

Decret 27/2001 pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya