ENSENYAMENT2021-09-13T06:39:48+00:00

ESCOLES MUNICIPALS

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Les Escoles Bressol de Salt, el Lledoner i el Carrilet , ofereixen un servei educatiu per a infants de 4 mesos a 3 anys, en el que es segueix una metodologia basada en:

 • Tenir en compte el nivell evolutiu de cada infant i les seves individualitats.
 • La interacció com a motor del desenvolupament/aprenentatge.
 • Oferir varietat d’experiències educatives.
 • Promoure aprenentatges des d’un punt de vista globalitzador.
 • Dissenyar espasi d’aprenentatge per tal que els infants de diferents edats juguin i experimentin junts, a partir d’uns materials que despertin la seva curiositat i els portin a gaudir del seu instint de descoberta natural
 • L’observació s’utilitzarà per avaluar i per poder continuar posant noves propostes en tot el procés educatiu.

PREINSCRIPCIÓ ESCOLES BRESSOL CURS 2021/2022

Preinscripció Escoles Bressol

L’Ajuntament de Salt té les competències delegades en el procés de preinscripció i admissió d’infants a les escoles bressol públiques. L’Ajuntament s’acull al calendari establert a la Resolució EDU/596/2021 de 2 de març, emesa pel Departament d’Educació de la Generalitat, per la qual s’aproven les normes de de preinscripció i matrícula per al curs 2021-2022.

Període de preinscripció: del 10 al 21 de maig

Informació sobre la preinscripció presencial o On-line curs 2021-20222021-04-29T06:38:50+00:00

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

Demanar cita prèvia a l’OME ( Oficina municipal d’escolarització) al telèfon 972 249 154, si voleu feu la sol·licitud presencial, el període de preinscripció és del 10 al 21 de maig de 2021.

Heu de portar el dia convingut amb l’OME la documentació original acreditativa com a mínim del llibre de família o partida de naixement, i el DNI o el NIE de la persona sol·licitant. En el cas que al·legueu alguns dels criteris de prioritat, heu de portar la documentació que ho acrediti.

PREINSCRIPCIÓ ON-LINE

1. OBRIR LA WEB
Al web de l’Ajuntament (https://www.viladesalt.cat/ensenyament)

2. EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
Empleneu l’imprès de sol·licitud oficial indicant les escoles sol·licitades per ordre de prioritat. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne. Si se’n presenta més d’una, els drets de prioritat queden invalidats i es perden tots els punts.

3. RECOPILAR LA DOCUMENTACIÓ
En tots els casos, cal adjuntar, juntament amb la sol·licitud, la documentació escanejada o fotografiada del llibre de família o partida de naixement, i el DNI o el NIE de la persona sol·licitant. En el cas que al·legueu alguns dels criteris de prioritat, heu d’afegir la documentació que ho acrediti.

4. PRESENTAR LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ
Per poder presentar telemàticament la sol·licitud de preinscripció a l’escola bressol, cal anar al següent enllaç d’instància genèrica indicant a l’apartat d’exposició que “Vull presentar la sol·licitud de preinscripció de l’escola bressol  de Salt pel curs 2021-2022,  i a l’apartat de sol·licitud que “Sol·licito sigui registrada la sol·licitud de preinscripció a l’escola bressol” i adjuntar-la com a document adjunt, així com tota la documentació referida als criteris que al·legueu.
Recomanació per a l’annexió del document: Abans d’accedir a la instància genèrica telemàticament us recomanem que ompliu la instància específica del vostre tràmit, la firmeu i la guardeu al vostre ordinador o suport informàtic que tingueu. Una vegada fet aquest pas, entreu a la instància genèrica, seguiu els passos indicats i adjunteu el document al pas “Annexar documents – Documentació relacionada” . Tot seguit ja la podeu tramitar.
Al fer la preinscripció On-line automàticament és genera un justificant conforma s’ha presentat la sol·licitud amb un número de registre d’entrada.

 • Sí teniu dubtes fent la preinscripció On-line l’Ajuntament de Salt ha posat un servei d’ajuda en la tramitació en línia.
  poden trucar al telèfon 972 236 576 de les 8 a les 20 h.

El termini de presentació de sol·licituds és del 10 al 21 de maig de 2021

SEGUIMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL O ON-LINE

1. COMPROVAR LA PUNTUACIO OBTINGUDA
El 1 de juny es publicarà a la web de l’Ajuntament i a les escoles bressol la llista de sol·licituds amb la indicació de la puntuació obtinguda juntament amb el número de registre, que servirà per ordenar les sol·licituds que obtinguin la mateixa puntuació.

Comproveu que la vostra sol·licitud ha estat puntuada correctament i, si no és així, podeu presentar una reclamació a l’ajuntament, del 2 al 8 de juny de 2021 (ambdós inclosos).

2. SORTEIG PER RESOLDRE LES SITUACIONS D’EMPAT
Per establir l’ordre d’admissió en aquells centres on hi ha més demanda que oferta de places disponibles, les sol·licituds, que estiguin en situació d’empat per haver obtingut la mateixa puntuació en el procés de preinscripció, s’ordenaran a partir del número que s’obtingui en el sorteig que tindrà lloc el dia 10 de juny, a les 10 hores.

3. CONSULTAR L’ASSIGNACIÓ DE PLACES
El 15 de juny de 2021 es farà pública la llista d’alumnes admesos a cada centre i si s’escau de la llista d’espera a la web de l’Ajuntament.

4. FORMALITZAR LA MATRÍCULA
Entre el 16 i el 22 de juny de 2021, ambdós inclosos cal formalitzar la matrícula. A la pàgina web trobareu el full de matrícula a les escoles bressol municipal de Salt.

Des de l’OME és gestionarà el tràmit presencial mitjançant cites prèvies al telèfon 972 249 154 des de la publicació de la llista d’admesos (15 de juny).

També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula amb l’enviament del full de matrícula degudament signat al correu electrònic ome@salt.cat en aquest cas, la gestió telemàtica estarà activa des de la data de publicació de la llista d’admesos 16 de juny fins al dia 22 de juny de 2021)

Juntament amb el full de matrícula degudament omplert heu d’adjuntar la Targeta sanitària.

La no formalització de la matricula en el termini indicat comportarà la pèrdua de la plaça.

Documentació necessària curs 2021-20222021-04-29T06:54:59+00:00

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR OBLIGATÒRIAMENT, EN EL MOMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ (0-3 ANYS)

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, caldrà aportar la documentació següent:

1. Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor, tutora legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta d’una persona estrangera. En el cas d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Amb caràcter general, s’accepta la presentació per mitjans telemàtics de documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares quan escaigui i sempre amb bones condicions de llegibilitat. En tot cas, l’OME podrà requerir que es presenti la documentació original davant qualsevol dubte sobre la seva autenticitat.

L’alumnat estranger podrà acreditar les dades d’identificació i filiació amb el document d’identitat, passaport o el llibre de família del seu país d’origen.

Si l’alumnat estranger no pot aportar algun document, es considerarà la documentació alternativa que aporti per acreditar les diferents circumstàncies.

Aquesta documentació és valorarà des de l’OME i es deixarà constància per escrit de la decisió adoptada sobre la seva acceptació.

Segons pertoqui, cal presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats
(veure criteris i Barems preinscripció curs 2021-2022)

Criteris i Barems preinscripció curs 2021-20222021-04-29T06:47:53+00:00

CRITERIS GENERALS


a) EXISTÈNCIA DE GERMANS AL CENTRE O DE PARES I /O TUTORS QUE HI TREBALLEN. 

40 punts

S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquest ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S’entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

Documentació acreditativa:
Quan un germà/ana està escolaritzat al centre, o el pare o mare o tutor/a legal hi treballa, no s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació

b) DOMICILI

La ciutat de Salt és zona única a efectes de domicili

Que la persona sol·licitant sigui el pare, la mare, el/la tutor/a legal o el/la guardador/a de fet de l’Infant.
Que l’Infant estigui empadronat a Salt en el mateix domicili que la persona sol·licitant.
Que la persona sol·licitant estigui empadronada a Salt

30 punts

La inscripció al Padró municipal i la convivència amb l’Infant la verificarà l’Ajuntament mitjançant les dades que consten al Padró municipal d’habitants.

Quan la persona sol·licitant no estigui empadronada a Salt i en lloc del domicili s’al·legui el lloc de treball.

20 punts

Aquest punt s’acreditarà mitjançant la presentació d’un certificat de l’empresa que faci constar la situació laboral activa, a la població, de la persona sol·licitant. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb el darrer rebut de liquidació de cotització vigent.

c) RENDA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR.

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

10 punts

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

d) DISCAPACITAT DE L’ALUMNE/ALUMNA, EL PARE,LA MARE O ELS GERMANS.

• Sí l’alumne/a, pare o mare, tutors legals, guardadors de fet, o germans acrediten discapacitat.

10 punts

Aquest apartat s’acreditarà mitjançant la presentació original, (en el cas de fer la preinscripció presencial o escanejat o fotografiat en la preinscripció On-line), del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitats emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, en el certificat s’ha d’acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%. Es consideren també afectats els/les pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en grau total, absoluta o gran invalidesa, i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.


BAREMS DE CRITERI GENERAL EN VIRTUT DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.


e) SITUACIÓ ACTIVA DELS DOS RESPONSABLES, O FAMÍLIA MONOPARENTAL EN SITUACIÓ ACTIVA.

40 punts

Aquest criteri s’acreditarà mitjançant la presentació de la vida laboral o un certificat de l’empresa que faci constar la situació laboral activa. En cas de trobar-se en situació d’excedència per cura d’un/a fill/a, en el moment de la presentació de la sol·licitud, i per tal d’afavorir al màxim la conciliació entre la vida laboral i familiar, es demanarà un certificat d’empresa on consti la data prevista de reincorporació. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, s’acreditarà amb el darrer rebut de liquidació de cotització vigent.

f) PER CADA ANY DE RESIDÈNCIA AL MUNICIPI D’UN DELS RESPOSABLES DEL MENOR I QUE ACREDITI L’EMPADRONAMENT A SALT EN EL MOMENT DE LA SOL·LICITUD.

1 punt fins a un màxim de 20 punts

g) FORMAR PART D’UN PART MÚLTIPLE.

5 punts


CRITERIS COMPLEMENTARIS


• Condició legal de família nombrosa o monoparental

15 punts

S’acredita amb la presentació de l’original, (en el cas de fer la preinscripció presencial o escanejat o fotografiat en la preinscripció On-line) del carnet legal vigent.

Llistes de les puntuacions curs 2021/2022 – ESCOLES BRESSOL (P0 a P2)

Llistes d’admesos curs 2021/2022 – ESCOLES BRESSOL (P0 a P2)

MATRICULACIÓ ESCOLAR CURS 2021/2022 – ESCOLES BRESSOL (P0 a P2)

Documentació omplerta i signada:

Documentació a portar a la reunió de l’entrevista amb la tutora

 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figuren les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents
 • 4 fotografies mida carnet (al setembre)

EDUCACIÓ

Jornades de Portes Obertes i Preinscripció escolar als centres educatius de Salt – Curs 2021/22

debat sisena hora

Debat sobre la sisena hora a les escoles de Salt

debat sisena hora

II Fòrum Educatiu

El pla educatiu de Salt

Guies de recursos i serveis socioeducatius

Go to Top