RECURSOS HUMANS

Funcions del Departament de Recursos humans

El Departament de Recursos Humans planifica, dirigeix i coordina els recursos disponibles de la corporació per a la consecució dels objectius fixats, d’acord amb les directrius dels òrgans de govern i amb la legislació vigent, i en tot cas, respectant els criteris d’eficàcia, eficiència i equitat de la gestió pública. Per aconseguir-ho, compleix amb les funcions següents:

  • Dirigir, tramitar i controlar els assumptes relatius a la gestió del personal, així com estudiar i aplicar la normativa en matèria de funció pública, laboral i Seguretat Social que afecti al personal.
  • Gestionar els procediments i expedients relatius a convocatòries, concursos i altres processos de selecció, contractació, provisió de llocs i règim disciplinari, així com els relatius a llicències, permisos, incidències i situacions administratives del personal.
  • Preparar i gestionar el pressupost del capítol 1 de despeses, així com elaborar les nòmines i assegurances socials del personal.
  • Estudiar, proposar i controlar les modificacions de la relació de llocs de treball (RLT).
  • Atendre els empleats de la corporació i els seus representants legals i sindicals, i impulsar la resolució negociada dels conflictes organitzatius.
  • Gestionar i mantenir el sistema d’informació de personal, custodiar els expedients personals i preparar i emetre les certificacions corresponents al seu àmbit de competència.
  • Executar les actuacions necessàries per a la incorporació de les noves tecnologies que en aquest àmbit de gestió siguin impulsades pels òrgans competents.
  • Emetre informes i propostes de resolució dels recursos administratius i de les reclamacions prèvies a la jurisdicció laboral.
  • Detectar les necessitats formatives i gestionar els aspectes tècnics en matèria  de formació.
  • Coordinar la corporació amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, per executar les activitats preventives en matèria de seguretat i salut laboral.

CONTACTA’NS

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 12h a 15h

Telèfon de contacte: 972-.24.91.91 – Extensió  1215

Correu electrònic: personal@salt.cat

Atenció presencial: Plaça Lluís Companys 1, 17190 Salt (primera planta)

Pla d’Igualtat intern de l’Ajuntament de Salt