OFERTA EXTRAORDINÀRIA ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

Concurs de mèrits

L’Ajuntament de Salt ha aprovat en data 19 de desembre de 2022 les bases i la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a places de la plantilla de l’Ajuntament de Salt en l’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal.  Podeu consultar el document sencer publicat al BOP de data 21.12.2022 aquí.

En aquesta pàgina podreu consultar tota la documentació, publicacions, llistes i resultats del procés d’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal mitjançant concurs de mèrits.

CATEGORIES OFERTADES – CONCURS DE MÈRITS

 1. Tècnic/a Cultura, A1, EST-CM-5.450 (1 plaça)
 2. Tècnic/a Turisme/comerç, A2, EST-CM-5.503 (1 plaça)
 3. Administratius/ves, C1 (6 places)
 4. Ordenances, AP, ORD (3 places)
 5. Arquitecte/a, A1, ADM ESPEC-TSUP (1 plaça)
 6. Arxiver/a, A1, ADM ESPEC-TSUP (1 plaça)
 7. Tècnic/a Medi Ambient, A1, ADM ESPEC-TSUP (1 plaça)
 8. Tècnic/a de Salut i Qualitat de Vida, A1 ADM ESPEC-TSUP (1 plaça)
 9. Tècnic/a de Sistema d’Informació Geogràfica, A2, ADM ESPEC-TM (1 plaça)
 10. Bibliotecari/a, A2, ADM ESPEC-TM (1 plaça)
 11. Àmbit Biblioteca, C1, EST-CM-5.404 (1 plaça)
 12. Àmbit via pública, C2, EST-CM-4.401 (1 plaça)
 13. Àmbit Jardineria, C1, EST-CM-4.406 (1 plaça)
 14. Coordinador/a Belles Arts, C2, EST-CM-5.411 (1 plaça)
 15. Oficial d’Obres, C2, EST-CM-4.407 (2 places)
 16. Xofer mecànic, C2, EST-CM-4.414 (1 plaça)
 17. Ordenança, AP, EST-CM-5.410 (1 plaça)

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: 28/12/2022 AL 16/01/23 (ambdós inclosos)

Forma de presentació: Cal presentar instància genèrica preferiblement online, indicant expressament a quina/es categoria/es et vols presentar i adjuntant la següent documentació:
– DNI
– Titulació acadèmica requerida
– Títol de nivell de català requerit (per restar exempt/a de realitzar la prova)
– Currículum
– Mèrits (Documentació acreditativa dels mèrits al·legats, segons Bases)
– Certificat Negatiu Delictes Sexuals (Només per a les categories de: 1.Tècnic Cultura / 4.Ordenances, AP, ORD (3 places) / 10. Bibliotecari, A2 / 11. Àmbit Biblioteca, C1 / 14. Belles Arts / 17. Ordenança (1 plaça)

Instància genèrica: https://www.seu-e.cat/ca/web/salt/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

Titulació requerida: Veure l’annex I de les bases.

Prova de català: Els aspirants que no hagin presentat l’acreditació del nivell de català exigit hauran de realitzar i superar obligatòriament la prova corresponent. En cas de ser considerats no aptes, restaran eliminats del procés

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 242 de data 21/12/22
Convocatòria: DOGC 8820 de 27/12/2022
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 17/02/2023
Decret d’admesos i exclosos definitiu grup C1 (Administratius, Jardineria i Biblioteca): Tauler edictes 04/04/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu grup A1 (Cultura, Arquitecte, Arxiver, Medi Ambient i Salut) : Tauler edictes 27/04/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu grup A2 (Turisme, Sistema Inf. Geogràfica, Biblioteca A2): Tauler edictes 4/5/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu grup AP (Ordenances AP ORD i Ordenança AP EST-CM-5.410): Tauler edictes 04/05/23
Decret d’admesos i exclosos definitiu grup C2 (Via pública, Belles Arts, Oficial Obres i Xofer mecànic): Tauler edictes 11/05/23

Resultats procés selectiu C1 Administratius/ves: Tauler edictes 09/05/23
Resultats procés selectiu A1 (Cultura, Arquitecte, Arxiver, Medi Ambient, Salut): Tauler edictes 03/05/23
Resultats procés selectiu A2 (Turismes/Comerç, Tècnic/a de Sistema d’informació Geogràfica, Bibliotecari/a): Tauler edictes 26/05/23↵ 
Resultats procés selectiu C1 (Jardiner/a, Bibliotecari/a): Tauler edictes 08/06/23
Resultats procés selectiu Ordenances AP ORD i Ordenança AP EST-CM-5.410: Tauler edictes 26/06/2023
Resultats procés selectiu C2 (Via pública, Coordinador-a Belles Arts, Oficial d’Obres i Xofer mecànic): Tauler edictes 28/06/2023