OFERTA EXTRAORDINÀRIA ESTABILITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL

Concurs – oposició

L’Ajuntament de Salt ha aprovat en data 19 de desembre de 2022 les bases i la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a places de la plantilla de l’Ajuntament de Salt en l’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal.  Podeu consultar el document sencer publicat al BOP de data 21.12.2022 aquí.

En aquesta pàgina podreu consultar tota la documentació, publicacions, llistes i resultats del procés d’oferta extraordinària d’estabilització d’ocupació temporal mitjançant concurs – oposició.

CATEGORIES OFERTADES – CONCURS – OPOSICIÓ

  1. Tècnic/a Integració/acollida, A2, EST-OPO-1302 (1 plaça)
  2. Administratius/ves, C1 , EST-OPO-ADMINISTRATIUS/VES (6 places)
  3. Ordenances, AP, EST-OPO-ORD (2 places)
  4. Inspector/a Serveis Territorials, A2, OPO-ADM ESPECIAL-TMIG-4.108 (1 plaça)
  5. Tècnic/a Informàtic/electrònic, A2, OPO-ADM ESPECIAL-TMIG-1.401 (1 plaça)
  6. Programador/a Informàtic/a, C1, EST-OPO-1.402 (1 plaça)
  7. Educador/a Escola Bressol, C1, EST-OPO-5.202 (5 places)

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: 28/12/2022 AL 16/01/23 (ambdós inclosos)

Forma de presentació: Cal presentar instància genèrica preferiblement online, indicant expressament a quina/es categoria/es et vols presentar i adjuntant la següent documentació:
– DNI
– Titulació acadèmica requerida
– Títol de nivell de català requerit (per restar exempt/a de realitzar la prova)
– Currículum
– Certificat Negatiu Delictes Sexuals (Només per a les categories de: 1. Tècnic/a Integració/acollida, A2 / 3. Ordenances (2 places) / 7. Educador/a Escola Bressol)

No s’han de presentar els mèrits en el moment de la inscripció. S’obrirà un nou termini per a la seva presentació després de la publicació dels resultats de la prova pràctica.

Instància genèrica: https://www.seu-e.cat/ca/web/salt/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

Titulació requerida: Veure l’annex II de les bases.

Proves teòrica i pràctica Ordenances AP EST-OPO-ORD (2 places): 11 de maig de 2023 a les 10:30h al Saló de Plens

Prova teòrica: Data pendent de determinar

Prova pràctica: Data pendent de determinar

Prova de català: Els aspirants que no hagin presentat l’acreditació del nivell de català exigit hauran de realitzar i superar obligatòriament la prova corresponent. En cas de ser considerats no aptes, restaran eliminats del procés

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: BOPG 242 de 21/12/22
Convocatòria: DOGC 8820 de 27/12/2022
Decret d’admesos i exclosos provisional: Tauler edictes 17/02/2023
Decret d’admesos i exclosos definitiu grup AP (Ordenances AP EST-OPO-ORD): Tauler edictes 04/05/23
Resultats prova teòrica:
Resultats prova pràctica:
Resultats prova català:
Resultats finals: