PROGRAMA PRIMERA EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

L´objecte d’aquestes bases és la contractació de 4 tècnics/ques dins el “Programa de primera experiència professional en les administracions públiques”, essent l’objectiu la contractació de persones joves aturades, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, DOGC núm. 8572, de 28 de desembre de 2021, modificada per l’Ordre EMT/212/2022, de 19 de setembre.

Aquest programa comporta la contractació, en la modalitat de contracte per a l’obtenció de la pràctica professional de les persones joves destinatàries com a mitjà d’adquisició de primeres experiències professionals en les administracions públiques, així com de competències i habilitats socials i professionals, tal com preveu l’article 5 de l’Ordre EMT/246/2021, de 27 de desembre.

Les persones que siguin contractades hauran de ser desocupades inscrites com a demandants d’ocupació en el Servei Públic d’ocupació de Catalunya, joves més grans de 16 i menors de 30 anys, titulats/ades universitaris/es que faci menys de 3 anys que han acabat els estudis, 5 en el cas de persones amb discapacitat. 

CATEGORIES OFERTADES 

  1. Educador/a Ambiental
  2. Gestor/a de comunicació i difusió del viver d’empreses de Salt
  3. Digitalitzador/a de l’arxiu municipal
  4. Tècnic/a d’informàtica

Retribució mensual bruta: 2036,68€

Durada de la contractació: 12 mesos

INFORMACIÓ GENERAL

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 de març al 15 de març de 2023

Forma de presentació: Cal presentar instància genèrica preferiblement online, indicant expressament a quina/es categoria/es et vols presentar i adjuntant la següent documentació:

1. Fotocòpia del document nacional d´identitat o de la nacionalitat corresponent.
2. Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria.
3. Acreditació del nivell C1 del Marc europeu comú de referència (MECR). En cas que no es puguin acreditar els coneixements de la llengua, es podrà realitzar la prova de coneixements prevista en les presents bases.
4. Currículum vitae.

En el cas que siguin persones amb discapacitat que necessitin adaptacions a les proves haurien de presentar document acreditatiu del % de discapacitat i de les adaptacions requerides.

  • Joves titulats/ades universitaris/es que faci menys de 3 anys que han acabat els estudis, 5 en el cas de persones amb discapacitat.

Instància genèrica: https://www.seu-e.cat/ca/web/salt/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

Bases Reguladores: Bases primera experiència professional
Convocatòria:
Decret d’admesos i exclosos provisional: Decret admesos i exclosos provisional
Decret d’admesos i exclosos definitiu:
Resultats prova català:
Resultats finals: Resultats procés sel·lectiu