EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2024

El pressupost municipal és, sense cap mena de dubte, l’eina més important de què disposa un ajuntament per portar a terme les seves polítiques. La seva confecció doncs, respon a la seva voluntat política i marca les prioritats, les línies de treball, les inversions que es volen portar a terme i és un dels elements claus per a la transparència municipal. Amb el seu estudi i anàlisis es pot avaluar i seguir el compliment dels objectius establerts al Pla d’Acció Municipal (PAM) així com els principals indicadors de la gestió econòmica d’un equip de govern.

Què podreu trobar a aquest apartat del Pressupost Municipal?

Hi trobaràs tota la informació econòmica referent a la gestió de l’actual equip de govern. La informació està bàsicament desglossada en dos grans apartats:

  1. El pressupost municipal de l’any en curs, juntament amb les ordenances fiscals i les bases d’execució.
  2. Evolució dels principals indicadors econòmics municipals durant els darrers anys.

Si voleu ampliar la informació que us facilitem en aquest apartat, podeu consultar l’apartat de transparència/gestió econòmica de la seu electrònica de l’ajuntament en aquest link: https://www.seu-e.cat/ca/web/salt/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica

A continuació us mostrem gràficament l’evolució dels principals indicadors econòmics amb una breu explicació de cadascún per a facilitar la seva entesa

El deute municipal s’analitza en funció del % sobre els ingressos totals de l’Ajuntament. Des del 2015 que a Salt s’està treballant per reduir-lo cada any més.

En aquest gràfic us mostrem l’evolució dels ingressos i despeses totals del pressupost, així com del que s’ha cobrat efectivament (drets recaptats).  L’evolució a l’alça demostra la feina feta per donar més múscul econòmic al municipi.

El % d’execució pressupostària indica el rigor en l’elaboració del pressupost, i si s’ha sigut prudent o no.  Salt fa anys que té una execució molt elevada.

Segurament un dels gràfics més importants per qualsevol ajuntament. Aconseguir un estalvi net positiu i un bon romanent de tresoreria permet afrontar el futur amb garanties per poder respondre davant qualsevol imprevist econòmic que sorgeixi i poder executar inversions excepcionals e imprevistes.

L’objectiu de l’Ajuntament és que la ciutadania pugui fer un ús d’aquesta informació i consultar-la quan sigui necessari. L’ajuntament té per objectiu posar a disposició totes les dades públiques d’interès general per tal que la pugueu explorar per a les finalitats que desitgeu i potenciar així també noves línies d’interacció amb el consistori.