EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2022

El pressupost municipal és, sense cap mena de dubte, l’eina més important de què disposa un ajuntament per portar a terme les seves polítiques. La seva confecció doncs, respon a la seva voluntat política i marca les prioritats, les línies de treball, les inversions que es volen portar a terme i és un dels elements claus per a la transparència municipal. Amb el seu estudi i anàlisis es pot avaluar i seguir el compliment dels objectius establerts al Pla d’Acció Municipal (PAM) així com els principals indicadors de la gestió econòmica d’un equip de govern.

Consulta el  Pressupost 2022 sencer

Què podreu trobar a aquest apartat del Pressupost Municipal?

Hi trobaràs tota la informació econòmica referent a la gestió de l’actual equip de govern. La informació està bàsicament desglossada en dos grans apartats:

  1. El pressupost municipal de l’any en curs, juntament amb les ordenances fiscals i les bases d’execució.
  2. Evolució dels principals indicadors econòmics municipals durant els darrers anys.

Si voleu ampliar la informació que us facilitem en aquest apartat, podeu consultar l’apartat de transparència/gestió econòmica de la seu electrònica de l’ajuntament en aquest link: https://www.seu-e.cat/ca/web/salt/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica

A continuació us mostrem gràficament l’evolució dels principals indicadors econòmics amb una breu explicació de cadascún per a facilitar la seva entesa

El deute municipal s’analitza en funció del % sobre els ingressos totals de l’Ajuntament. Des del 2015 que a Salt s’està treballant per reduir-lo cada any més.

En aquest gràfic us mostrem l’evolució dels ingressos i despeses totals del pressupost, així com del que s’ha cobrat efectivament (drets recaptats).  L’evolució a l’alça demostra la feina feta per donar més múscul econòmic al municipi.

El % d’execució pressupostària indica el rigor en l’elaboració del pressupost, i si s’ha sigut prudent o no.  Salt fa anys que té una execució molt elevada.

Segurament un dels gràfics més importants per qualsevol ajuntament. Aconseguir un estalvi net positiu i un bon romanent de tresoreria permet afrontar el futur amb garanties per poder respondre davant qualsevol imprevist econòmic que sorgeixi i poder executar inversions excepcionals e imprevistes.

L’objectiu de l’Ajuntament és que la ciutadania pugui fer un ús d’aquesta informació i consultar-la quan sigui necessari. L’ajuntament té per objectiu posar a disposició totes les dades públiques d’interès general per tal que la pugueu explorar per a les finalitats que desitgeu i potenciar així també noves línies d’interacció amb el consistori.