Canvis de Titular

És el tràmit a través del qual la persona física o empresa titular d’una activitat, que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat.

Aquesta comunicació a l’Ajuntament, serveix per acreditar la subrogació de la nova persona titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.La instància comunicació de canvi de titularitat ha d’anar acompanyada de la Declaració conjunta de la titularitat de l’activitat, signada tant per l’antic titular com pel nou titular.