Modificació d’activitats econòmiques

ACTIVITATS INNÒCUES

Llei 16/2015 caldrà tramitar una nova declaració responsable, marcant l’opció de modificació d’activitat.

L’Activitat econòmica innòcua, amb caràcter general, per les seves característiques no produeix molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns. Les activitats econòmiques innòcues són les incloses en l’annex 1 .

ACTIVITATS DE BAIX RISC

Per les activitats de baix risc regulades per la Llei 16/2015 caldrà tramitar una comunicació prèvia, marcant l’opció de modificació d’activitat.

L’activitat econòmica de baix risc, per les seves característiques, pot produir alguna molèstia poc significativa o té una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns. Les activitats econòmiques de baix risc són les incloses en l’annex II.

MODIFICACIÓ D’ACTIVITATS AMBIENTALS LLEI 20/2009

Per les activitats ambientals regulades per La Llei 20/2009 estableix que cal sotmetre a una intervenció administrativa tant les modificacions substancials de les activitats ja autoritzades com les modificacions no substancials, amb efectes sobre les persones o el medi ambient.
Els paràmetres per a qualificar les modificacions com a substancials o no substancials, tenint en compte la major o menor incidència de la modificació prevista tindran en compte criteris com la dimensió de l’activitat afectada, la producció, els recursos naturals emprats i, concretament, el consum d’aigua i energia, el volum, el pes i el tipus dels residus generats, el grau de contaminació produïda, etc.
Pel que fa a la tramitació de modificacions substancials i no substancials de les activitats, la Llei 20/2009 estableix el següent:

  • Modificacions substancials
    Les modificacions substancials de les activitats de l’annex I.1 i I.2 estan subjectes a autorització ambiental i a declaració d’impacte ambiental simplificada o ordinària, d’acord amb el règim d’autorització ambiental establert a la Llei 20/2009. En canvi, les modificacions substancials d’activitats de l’annex II estan subjectes a llicència ambiental d’acord amb el règim de llicència ambiental d’acord amb l’establert a l’article 7.1.c de la Llei 20/2009.
  • Modificacions no substancials
    Quan es pretengui dur a terme una modificació no substancial, que tingui efectes sobre les persones o el medi ambient, en una activitat, la persona o empresa titular de l’activitat ho haurà de comunicar a l’òrgan ambiental competent per atorgar l’autorització o la llicència ambiental, o bé a la Ponència Ambiental si es tracta de les activitats de l’annex I.3. D’altra banda, les modificacions no substancials que no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi ambient han de figurar en les actes de les inspeccions o controls periòdics que es realitzin als establiments.

Pel que fa a les activitats de l’annex III, sotmeses al règim de comunicació, s’ha d’informar a l’ajuntament de les modificacions que es pretengui dur a terme a l’activitat, llevat del cas de modificacions que comportin un canvi d’annex de l’activitat. En aquest últim cas, les modificacions estaran sotmeses als règims esmentats en els paràgrafs anteriors, depenent del tipus d’activitat i del tipus de modificació.

MODIFICACIONS D’ACTIVITATS D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVIITATS RECREATIVES LLEI 11/2009

Modificacions substancials

Qualsevol modificació de l’establiment obert al públic, ja sigui per motius de transformació, adaptació, reforma, canvi d’emplaçament, ampliació o reducció, està sotmesa a llicència o autorització.

Modificacions no substancials

A aquest efecte, no s’entén com a modificació el canvi de distribució o de mobiliari de l’establiment, sempre que es faci en les condicions tècniques adequades per a garantir la seguretat del públic, la convivència entre els ciutadans i la qualitat dels establiments.