Ocupació de via pública, terrasses i rètols

OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TERRASSES

Per ocupar la via pública amb taules, cadires i elements anàlegs s’ha de disposar de la llicència municipal vigent.

Aquesta llicència és de caràcter temporal i pot ser:

  • Per la temporada d’estiu: comprèn des de l’1 d’abril al 30 de setembre
  • Per la temporada d’hivern: compren des de l’1 d’octubre fins al 31 de març
  • Per un any des de la sol·licitud.

Caldrà efectuar la nova petició de renovació el mes anterior a l’acabament de la llicència.

RÈTOLS, BANDEROLES i ALTRES ELEMENTS A LA VIA PÚBLICA D’ACTIVITATS

Sol·licitud en relació a l’alta, canvi de persona titular o baixa de rètols per a establiments i activitats.