LLICÈNCIES I COMUNICATS D’OBRES

L’Ajuntament vetlla pel correcte desenvolupament urbanístic del poble i el compliment del planejament municipal, normatives urbanístiques, normatives sectorials, i ordenances municipals en les noves construccions, instal.lacions i actuacions en edificis existents que es porten a terme en el municipi. En el marc de d’aquesta intervenció realitza les següents funcions:

  • Expedició de llicències urbanístiques

Les llicències urbanístiques són els títols administratius que habiliten a les persones interessades per dur a terme els actes que hi estan subjectes.

Actes subjectes a llicència urbanística (1/3):

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel·lacions urbanístiques.
c) La construcció d’edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic i la demolició total o parcial.
d) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
e) El canvi dels edificis a un ús residencial.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
h) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d’alçària.

Actes subjectes a llicència urbanística (2/3):

i) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva (més de 3 arbres)
j) L’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
k) La constitució o modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
l) Les obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
m) La instal·lació de cases prefabricades o instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents.
n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix.
o) Les obres no ajustades al projecte autoritzat prèviament que requereixin un projecte tècnic d’acord amb la legislació
sobre ordenació de l’edificació o que comportin una alteració substancial del projecte autoritzat.
p) La construcció o instal·lació de piscines o altres elements pesants similars sobre forjats existents.

Actes subjectes a llicència urbanística (3/3):

2. També estan subjectes a llicència urbanística prèvia, amb algunes excepcions, els actes que es duguin a
terme en les situacions següents:

a) La intervenció en els béns o àmbits sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural, arqueològica o urbanística.
b) Els usos i les obres provisionals.
c) Els actes següents que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, excepte aquells que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.

2.c.1. Les construccions i instal·lacions de nova planta, i les obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions existents que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic. Inclou les construccions admeses en sòl no urbanitzable per l’Ordenança de construccions i instal·lacions al Parc del Ter, Hortes i Deveses de Salt consistents en hivernacles, barraques, coberts agrícoles i coberts ramaders.
2.c.2. La primera utilització i ocupació dels edificis.
2.c.3. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions.
2.c.4. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
2.c.5. La formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres similars susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència anterior.

Sol.licitud de llicència urbanística
Sol.licitud de pròrroga de la llicència d’obres
Comunicació de transmissió de llicència d’obres

  • Comunicacions prèvies urbanístiques d’obres

Comunicació de determinades obres i treballs que no estan subjectes a la concessió de llicència urbanística. La comunicació prèvia permet el reconeixement o l’exercici d’un dret o l’inici d’una actuació, des del dia de la presentació, i faculta a l’Administració pública a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen, i l’adeqüació de les obres i els usos a la normativa urbanística i sectorial aplicable. Únicament resulta vàlida sempre que s’acompanyi la documentació de caràcter preceptiu que determina la normativa urbanística i ordenances d’aplicació, i sempre i quan la comunicació s’adeqüi a la legislació urbanística i sectorial aplicable, al planejament i a les Ordenances municipals de Salt.

Descarrega el document de TIPOLOGIES D’OBRA

Model de comunicació prèvia d’obres

Sol.licitud de pròrroga de comunicació prèvia d’obres

Altres actuacions

  1. Parceles Urbanístiques
  2. Divisions Horitzontals
  3. Certificats de Règim Urbanístic i/o Situació de Legalitat
  4. Certificat de Comptabilitat Urbanística