Qui ho pot demanar?

Els estudiants d’entre 16 i 25 anys empadronats a Salt que cursin estudis reglats a la ciutat de Girona i altres municipis inclosos dins la zona 1 d’ATM.

S’enten com a estudis reglats: Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior i estudis universitaris, en centres docents públics i privats, així com en centres d’educació especial.

Quina targeta es bonifica?

La targeta T-MES. Es tracta d’una targeta unipersonal i que permet fer viatges il·limitats durant 30 dies (el termini comença a comptar quan es fa el primer viatge).

Quant es bonifica?

El preu de la targeta és de 47 €. L’Ajuntament bonifica el 40% (18,80 €), de manera que l’usuari que rep la subvenció pagarà només 28,20 €.

Quan l’estudiant sol·liciti la subvenció per primera vegada haurà de pagar també la targeta física que té un cost de 3 €. Aquest pagament es farà una única vegada.

Quantes targetes T-MES subvenciona l’Ajuntament?

L’Ajuntament subvencionarà un màxim de 10 targetes per curs (de setembre a juny) depenent del tipus de formació a la que l’estudiant accedeixi i que haurà d’acreditar.

L’estudiant haurà de demanar de nou la subvenció a cada curs acadèmic. No caldrà que torni a abonar el cost de la targeta (3 €).

La subvenció es concedirà mentre l’usuari compleixi els requisits de la convocatòria.

Què cal fer per sol·licitar la subvenció?

Cal fer la sol·licitud a través de la seu electrònica:

https://www.seu-e.cat/web/salt/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/

Quina documentació cal presentar?

– Formulari de sol·licitud

– Còpia del DNI del sol·licitant

– Còpia de la matrícula vigent o altre document que acrediti els estudis que es cursaran.

– Fotografia de carnet del sol·licitant (els que ho demanin per primera vegada)

Quan ho puc demanar?

La subvenció es podrà demanar des de l’obertura de la convocatòria i fins a 31 de maig de 2020*.

* S’informarà posteriorment de les següents convocatòries.

Com s’ha de fer el pagament?

Una vegada atorgada la sol·licitud es notificarà al beneficiari i se li enviarà per correu electrònic un document d’autoliquidació per l’import de la targeta física (3 €) més l’import no subvencionat de la recàrrega del primer mes (28,20 €). Total: 31,20 €

Caldrà fer el pagament en un període de 5 dies (el document indica les diferents formes de pagament) i retornar-lo segellat o amb el comprovant de pagament corresponent a l’Oficina de Promoció de la Ciutat, presencialment o per correu electrònic a transportjove@salt.cat

Rebut el justificant de pagament, l’Oficina de Promoció de la Ciutat tramitarà la targeta personalitzada i avisarà al beneficiari quan la pugui recollir al c/ Major, 164 de Salt, en horari de dilluns a divendres de 8 a 15h.

Com he de tramitar les següents recàrregues?

Quan el beneficiari consideri necessari haurà de demanar a l’adreça transportjove@salt.cat la recàrrega de la targeta (es recomana una antelació de 10 dies).

Se li respondrà fent-li arribar el document de pagament de la recàrrega.

Una vegada fet el pagament caldrà anar a l’Oficina de Promoció de la Ciutat amb el justificant de pagament i la targeta per tal que es pugui fer la recàrrega de la mateixa en horari de dilluns a divendres de 8 a 15h.

Bases de la subvenció

Formulari