TARGETES T-MES PER ESTUDIANTS

Què és?

La targeta T-MES és una targeta personal i intransferible que permet a l’usuari fer viatges il·limitats per la zona 1 d’ATM durant 30 dies.

El preu de la targeta són 3 € i cada recàrrega té un preu de 47 €. Amb la bonificació que ofereix l’Ajuntament del 40%, el preu de la recàrrega té un valor final de 28,20 €.

Qui pot sol·licitar-ho?

Estudiants d’entre 16 i 25 anys (incloent aquells que compleixin els 16 anys dins el curs acadèmic objecte de la convocatòria) empadronats a Salt que cursin estudis reglats a la ciutat de Girona i/o altres municipis inclosos dins la Zona-1 d’ATM, exceptuant Salt.

S’entendran per estudis reglats els següents: Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior i estudis universitaris, en centres docents públics i privats, així com en centres d’educació especial.

També ho podran sol·licitar aquells estudiants que tot i cursar estudis reglats a Salt, disposin d’un conveni de pràctiques, fruit del curs reglat que estudiïn, que els obligui a desplaçar-se en un dels altres municipis de la zona 1 d’ATM.

No podran optar-hi:

a. Els sol·licitants que no cursin estudis reglats, d’acord amb la definició anterior.
b. Persones que no estiguin empadronades al municipi de Salt.
c. Persones que no es trobin dins la següent franja d’edat: 16 a 25 anys, i que no compleixin els 16 anys dins el curs acadèmic objecte de la sol·licitud.
d. Els sol·licitants que cursin estudis reglats al municipi de Salt i no disposin d’un conveni de pràctiques, fruit del curs reglat que estudiïn, que els obligui a desplaçar-se a la ciutat de Girona o altres municipis inclosos dins la Zona – 1 d’ATM.

Quant es bonifica?

El preu de la targeta és de 47 €. L’Ajuntament bonifica el 40% (18,80 €), de manera que l’usuari que rep la subvenció pagarà només 28,20 €.

Quan l’estudiant sol·liciti la subvenció per primera vegada haurà de pagar també la targeta física que té un cost de 3 €. Aquest pagament es farà una única vegada.

Quan ho puc sol·licitar?

Hi ha dos períodes de convocatòria per presentar les sol·licituds:

  • Del 1 de setembre al 31 d’octubre
  • Del 15 de gener al 15 de febrer

Que he de presentar?

  •  Formulari de sol·licitud normalitzat
  • Còpia del DNI del sol·licitant.
  • Fotografia de carnet del sol·licitant.
  • Còpia de la matrícula vigent o altre document similar que acrediti els estudis que es cursaran (ha d’aparèixer el nom del centre, el nom de l’estudiant i el curs).
  • Si s’escau, còpia del conveni o altre document que acrediti que l’alumne està realitzant un període de pràctiques a la ciutat de Girona o altres municipis inclosos dins la Zona – 1 d’ATM (exceptuant Salt) fruit del curs reglat que estudiï.

Com ho he de presentar?

Opció 1: Presencialment al Registre General de l’Ajuntament (Cità prèvia al 972 23 65 76)

Opció 2: Telemàticament al Registre electrònic de l’Ajuntament (Suport telemàtic al 972 23 65 76 / oac360@salt.cat)

Un cop presentat es comprovarà que es compleixen els requisits i si es detecta que manca algun document es requerirà al sol·licitant per tal que ho presenti en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils. En cas que no es doni resposta, s’arxivarà la sol·licitud.

Obligacions dels usuaris

Serà deure dels usuaris fer un ús correcte de la seva targeta T-MES la qual serà unipersonal i intransferible.

En cas de pèrdua o robatori de la targeta d’abonament de transport, l’usuari haurà de tornar a abonar el cost d’aquesta. Caldrà presentar còpia de la denúncia interposada per robatori.

Com s’ha de fer el pagament?

Una vegada atorgada la sol·licitud es notificarà al beneficiari i se li enviarà per correu electrònic un document d’autoliquidació per l’import de la targeta física (3 €) més l’import no subvencionat de la recàrrega del primer mes (28,20 €). Total: 31,20 €
Caldrà fer el pagament en un període de 5 dies (el document indica les diferents formes de pagament) i retornar-lo segellat o amb el comprovant de pagament corresponent a l’Oficina de Promoció de la Ciutat, presencialment o per correu electrònic a transportjove@salt.cat

Rebut el justificant de pagament, l’Oficina de Promoció de la Ciutat tramitarà la targeta personalitzada i avisarà al beneficiari quan la pugui recollir al c/ Major, 164 de Salt, en horari de dilluns a divendres de 8 a 15h.