CONSELL DE CIUTAT

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Salt, en què els representants de l’Ajuntament i de la ciutadania debaten els principals temes d’actualitat que afecten el municipi a través d’una actitud de compromís i de coresponsabilitat.

Presidència

 • Alcalde o regidor en qui delegui

Vocals

 • Un representant de cada grup municipal amb representació al Ple.
 • Dos representants de les associacions de veïns registrades al municipi.
 • Tres representants d’entre entitats i associacions legalment constituïdes i registrades al municipi de caràcter cultural, esportiu, i/o social.
 • Un representant de la taula de les entitats religioses
 • Un representant d’una institució pública de caràcter no local amb presència al municipi.
 • Un representant del món de la comunicació, periodista i col·legiat.
 • Dos representants de l’escola.
 • Dos representants del sector empresarial
 • Quatre ciutadans/anes escollits per criteri d’edat ( 18-25, 26-40, 41-60,i més de 61 anys).
 • Un expert en polítiques de ciutadania i d’acció comunitària.
 • Dos representants del tercer sector.
 • El defensor del ciutadà
 • També podran assistir al Consell de Ciutat els regidors no adscrits a cap grup municipal, amb veu però sense vot

Tècnic

 • Tècnic de l’Ajuntament de Salt

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

DARRERES TROBADES


02/12/2019 Consell de Ciutat 2019

13/12/2021 Consell de Ciutat 2021

 • Convocatòria
 • Acta Reunió (no disponible)