ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DEL SERVEI D’ABASTAMENT DOMICILIARI D’AIGUA POTABLE

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara, en endavant LCSP) aclareix la naturalesa jurídica de les tarifes que abonen els usuaris per la utilització de les obres o la recepció dels serveis, tant en els casos de gestió directa d’aquests, a través de la mateixa Administració, com en els supòsits de gestió indirecta, a través de concessionaris, qualificant-les com a prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

El servei de sanejament és un servei mínim obligatori regulat a l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

És voluntat dels Ajuntament de Girona, Salt i Sarrià de Ter passar a gestionar conjuntament aquest servei, per formar part del cicle de l’aigua. Per part dels Ajuntaments titulars del servei s’està instruint l’expedient administratiu que ha de donar lloc al procediment per al canvi en la gestió del servei, passant a gestionar-se de manera directa mitjançant una societat de capital cent per cent públic municipal propietat de les tres corporacions locals.

De conformitat amb les disposicions esmentades anteriors, les tarifes abonades per les persones usuàries del servei de sanejament tindran la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari i s’han de regular mitjançant ordenança general.

Termini obert del 14 de juny al 6 de juliol.

EXPLICA’NS LA TEVA PROPOSTA

    Nom i Cognoms:

    Correu electrònic:

    Telèfon de contacte:

    Quina és la teva proposta?