La targeta T-16 és un títol de transport gratuït que permet utilitzar il·limitadament els serveis de transport públic integrats dins la zona tarifària del municipi on tingui la residència el titular de la targeta. Té validesa fins el dia abans que l’usuari compleixi els 17 anys i és totalment gratuïta

Aquesta targeta de transport és personal i intransferible.

Qui pot sol·licitar-ho?

Infants i joves de 4 a 16 anys residents al municipi de Salt.
Infants i joves, residents al municipi de Salt, que disposin de la targeta T-12, quan aquesta els caduqui.

Quan ho puc sol·licitar?

A partir que l’infant compleixi els 4 anys. En cas de disposar d’una targeta T-12, en el moment en què aquesta li caduqui.

Que he de presentar?

Formulari de sol·licitud normalitzat
– Còpia del DNI del sol·licitant.
– En cas que el/la menor no disposi de document d’identitat, caldrà presentar còpia del llibre de família i còpia del DNI d’algun dels dos progenitors.

Com ho he de presentar?

Opció 1: Presencialment a l’Oficina de Promoció de la Ciutat de 9 a 13 h
Opció 2: Telemàticament a través del correu electrònic transportjove@salt.cat

Un cop presentat es comprovarà que es compleixen els requisits i si es detecta que manca algun
document es requerirà al sol·licitant per tal que ho presenti.

Obligacions dels usuaris

Serà deure dels usuaris fer un ús correcte de la seva targeta T-16 la qual serà unipersonal i intransferible.

En cas de pèrdua o robatori de la targeta d’abonament de transport, l’usuari haurà de sol·licitar-ne un duplicat a la taquilla 7 de l’estació d’autobusos de Girona.

 

Informació T-16