CANAL D’ALERTES

L’Ajuntament de Salt és una institució compromesa en desenvolupar una gestió jurídica i ètica de qualitat.

En aquest sentit, el ple de la corporació del dia 17 de novembre de 2014, va aprovar el Codi d’Ètica i Bon Govern. Posteriorment, en compliment de l’ordre OHP/1030/2021 DE 29 DE SETEMBRE, que exigia la implantació d’un conjunt de mesures destinades a prevenir el frau, el ple de la corporació del dia 9 de setembre de 2022 va aprovar el Pla de Mesures Antifrau.

Per a la detecció de les infraccions cal la col•laboració ciutadana si bé, en algunes ocasions, els possibles denunciants renunciena informar sobrepràctiques irregulars per evitarpossiblesrepresàlies.La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de2019,té per objecte l’establiment de mecanismes o canals d’alerta quegaranteixin la confidencialitat i un règim de protecció per a les persones que informen.

La transposició de la Directiva de la Unió Europeaa l’ordenament jurídic espanyol s’ha fet efectiva amb l’aprovació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer,reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normativesi de lluita contra la corrupció, que va entrar en vigor del 13 de març de 2022.

L’Ajuntament de Salt, en compliment de l’esmentada normativa,ha aprovat per decret d’alcaldia núm. 2023LLDA002255 la creació del canal intern per a la recepció de denúncies i d’alertes i la seva instrucció reguladora.

Així doncs, i per donar-hi compliment, l’Ajuntament de Salt posa a disposició dels informants que treballin a l’Ajuntament i que hagin obtingut informaciósobre infraccions en un context laboral o professional (empleats públics o treballadors per compte aliè, autònoms, accionistes, partícipsi persones que pertanyen a l’òrgan d’administració, direcció o supervisió d’una empresa, inclosos els membres no executius, i qualsevol persona que treballi per o sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors) el canal d’alertes.