SALUT

Objectius principals

L’àrea de salut pública té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, tant promocionant l’adquisició hàbits saludables com vetllant pel compliment de la normativa sanitària, dins l’àmbit de les competències municipals.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, cal treballar en l’àmbit de la promoció i la protecció de la salut.

Dins l’àmbit de la promoció de la salut, es treballa el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida saludables. El treball amb les habilitats per a la vida és una bona estratègia per tal que les persones puguin gestionar millor la seva salut i la seva vida Entre els factors que més la determinen hi ha les condicions econòmiques, socials, culturals, ambientals… i també la capacitat dels individus i de les col·lectivitats d’utilitzar els recursos que tenen a l’abast per generar salut i avançar cap a un estat òptim de benestar.

Per altra banda, la protecció de la salut engloba el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant diferents agents presents al medi. Dins aquest apartat destacarem:

Salut ambiental

Control i vigilància dels agents físics, químics i biològics presents en diferents elements del medi com l’aigua, l’aire, el sòl i els llocs on es produeix la convivència humana.

Salut alimentària

Control i vigilància dels agents físics, químics i biològics que són presents en els aliments o que aquests poden vehicular

Què FEM?

 • La vigilància i el control sanitaris dels establiments alimentaris per garantir la innocuïtat dels productes que es manipulen (botigues minoristes d’alimentació, bars, restaurants…).
 • Vigilància i control sanitari dels establiments alimentaris de venda ambulant del municipi.
 • Educació sanitària en matèria de salut pública en àmbit de les competències municipals.
 • Garantir la qualitat sanitària de les aigües de consum públic.
 • Gestió del cementiri municipal

Gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi:

 • Control i prevenció de la legionel·la
 • Cens de torres de refrigeració

Activitats de difusió de temes relacionats amb la promoció de la salut.

Control i cens municipal dels animals de companyia:

 • Elaboració del cens municipal i lliurament de plaques
 • Campanyes educatives i de sensibilització
 • Llicències per a la tinença i conducció de gossos perillosos
 • Gestió de les denúncies sobre molèsties causades per animals de companyia

Gestió del risc per a la salut derivat dels animals domèstics i peridomèstics i de les plagues:

 • Control de la proliferació de poblacions d’aus (coloms i gavians)
 • Control de plagues urbanes
 • Desinsectacions, desinfeccions i desratitzacions als espais i equipaments públics
 • Conveni amb DIPSALUT pel programa per a la vigilància, seguiment i control del mosquit tigre a la demarcació de Girona.

Gestió del cementiri municipal

 • Carrer Rocacorba 23
 • Telf. 972-24.91.91
 • Horari d’obertura estiu (16 d’abril a 30 de setembre): 9h a 20h
 • Horari d’obertura hivern ( 1 d’octubre a 15 d’abril): 9h a 18h
 • Gestionar queixes, suggeriments i denúncies referents a temes de salubritat en espais habitats.

Altres activitats relacionades amb la salut pública i que es trobin dins les competències dels ens locals.