Grups Municipals

Logo ERC Salt

Esquerra Repúblicana de Catalunya Acord Municipal

Logo PSC

Partit Socialista de Catalunya -CP

Logo VOX Salt

VOX

Junts per Salt – Compromís Municipal

Logo CUP

Independents per Salt, Candidatura d’Unitat Popular i AMUNT

Les retribucions als regidors de l’Ajuntament de Salt es regeixen per l’aprovat al decret 2019QA020000001 de 10 de Juliol de 2019, i és vàlid pel mandat corporatiu del 2019-2023. Adjuntem el quadre resum de retribucions, assistències i indemnitzacions aprovat segons:

  • Regidors i personal eventual i de confiança retribuïts per indemnitzacions i assistències: Segons quadre adjunt 1
  • Regidors retribuïts en base a dedicació exclusiva 100%: Segons quadre adjunt 2
  • Retribucions dels grups municipals: Els grups reben una retribució fixa de 200€ mensuals i 150€ mensual per cada regidor que han obtingut.

Taula 1 : Retribucions segons assistències

(Nombre màxim d’assistències que es poden cobrar anualment / import per assistència)

ORGAN 2023 2024 2025 2026 2027 Import per assist.
Ple 7 14 14 14 7 425€
Junta de Govern Local 25 50 50 50 25 400€
Junta de Portaveus 7 14 14 14 7 495€
Consell de Govern 25 50 50 50 25 165€

Taula 2

(Retribucions per dedicacions exclusives al 100%)

Càrrec Sou mensual brut Nombre de pagues
Dues regidories delegades 2.963,54€ mensuals 14
Càrrec Sou brut mensual Nombre de pagues
Cap de Gabinet d’alcaldia 3.384,68€ mensuals 14
Cap de Comunicació 2.947,95€ mensuals 14
Coordinador d’àrees 2.604,80€ mensuals 14