PROCESSOS PARTICIPATIUS A REGLAMENTS, ORDENANCES I PLANS MUNICIPALS D’ACTUACIÓ

Participació en Ordenances i Reglaments

Consultes públiques segons la llei 39/2015

La llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC),impulsa formes de participació de la ciutadania en les fases prèvies a l’aprovació de normes i reglaments municipals. En concret, en el seu article 133, la llei defineix en quins supòsits cal desenvolupar els tràmits de consulta, audiència i informació públiques.

La llei defineix que amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte de reglament, s’ha de realitzar una consulta pública a través del portal web de l’administració competent, en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per a la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

c) Els objectius de la norma

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

També específica que sense prejudici d’aquesta consulta prèvia a la redacció del text de la iniciativa, quan la norma afecti drets i interessos legítims de les persones, l’administració competent ha de publicar el text al portal web i donar audiència als ciutadans per recollir la seva opinió

CONSULTES OBERTES ACTUALMENT:

 1. Reglament d’usos dels equipaments municipals

Aquest reglament d’ús recull la voluntat de promoure l’ús de les instal·lacions i equipaments municipals de Salt, mitjançant la vida associativa del poble per a enfortir la societat civil organitzada.

En aquest sentit l’Ajuntament mitjançant aquest Reglament, vol garantir el bon ús de les instal·lacions esportives, socials, culturals i eductives de Salt a tot tipus d’entitat. Per altra banda, també tenen la possibilitat d’ús dels equipaments municipals els particulars o empreses que vulguin desenvolupar activitats puntuals amb finalitats comercials, sempre que aquestes respectin les normes de convivència envers la comunitat, i sense que existeixi cap tipus de discriminació per raó de sexe, creença religiosa, ètnia o ideologia.

Així doncs, la diversitat d’equipaments municipals de què disposa l’Ajuntament de Salt, així com la gran quantitat i riquesa del teixit associatiu del municipi, fa necessària la regulació dels usos d’aquests equipaments per garantir-ne l’accés i la conservació, garantint la creixent demanda d’activitats a portar-hi a terme. Aquests equipaments estaran al servei de les entitats i la ciutadania del municipi per tal que s’hi puguin desenvolupar accions cíviques, socials, culturals, d’oci i qualsevol altre que sigui d’interès públic.

Aquest reglament estableix els criteris d’utilització dels equipaments municipals quan l’ús social és puntual o esporàdic. En cas que les activitats impliquin la utilització de l’espai com a seu social o bé durant un període superior a tres mesos, la cessió de l’espai es regirà per un conveni signat entre l’entitat sol·licitant i l’Ajuntament de Salt, que en cap cas excedirà els 4 anys de durada, i que es podrà renovar sempre i quan les entitats o associacions mantinguin la seva funció i finalitats.

Mitjançant aquest text normatiu es regula la tipologia d’usuaris, les activitats, el procediment per a l’autorització, les obligacions de l’Ajuntament i els usuaris, entre molts altres aspectes.

 

  EXPLICA'NS LA TEVA PROPOSTA

  Nom i Cognoms:

  Entitat:

  Correu electrònic:

  Telèfon de contacte:

  Quina edat tens?

  Quina és la teva proposta?