ELS TRIBUTS MUNICIPALS

Informació bàsica tributària

És important què cada ciutadà estigui degudament informat de les seves obligacions tributàries, així com dels seus drets. En aquest apartat del web municipal podreu consultar tota la informació necessària per saber què, quan i com s’han de pagar els tributs de Salt.

Si teniu qualsevol consulta/dubte referent a la tramitació electrònica, podeu contactar amb el telèfon de suport habilitat 972 23 65 76 / 685 514 720 de dilluns a divendres de 8h a 20h, o bé enviant un correu electrònic a oac360@salt.cat .

Què cal saber de la gestió tributària

Podeu descarregar-vos el text complert de les Ordenances Fiscals de Salt a l’enllaç següent: ORDENANCES FISCALS SALT 2024
Podeu descarregar-vos el text complert dels Preus Públics de Salt a l’enllaç següent: PREUS PÚBLICS  SALT 2024

A l’Ajuntament de Salt li correspon la gestió i el cobrament dels següents tributs:

Impostos:

IBI: Impost sobre béns immobles, urbans i rústics. (Regulat per l’ordenança fiscal número 1)
IVTM: Impost sobre vehicles de tracció mecànica. (Regulat per l’ordenança fiscal número 2)
ICIO: Impost sobre construccions, instal.lacions i obres. ((Regulat per l’ordenança fiscal número 3)
IIVTNU: Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana ((Regulat per l’ordenança fiscal número 4) ( Veure nota a peu pàgina)
IAE:  Impost d’Activitats Econòmiques ((Regulat per l’ordenança fiscal número 5)

Taxes:

Guals: Taxa per l’entrada de vehicles i reserves d’aparcament ((Regulat per l’ordenança fiscal número 34)
Taxis: Taxa per la llicència de taxis i altre vehicles de lloguer ((Regulat per l’ordenança fiscal número 13)
Tinença d’animals: Taxa per a la prestació de serveis relacionats amb la protecció, control i tinença d’animals (Regulat per l’ordenança fiscal número 17)
Escombraries: Taxa pel servei de recollida i gestió de residus municipals ((Regulat per l’ordenança fiscal número 18)
Cementiri: Taxa pel servei de cementiri, serveis funeraris i autorització i o concessió de sepultures (Regulat per l’ordenança fiscal número 19)
Mercat: Taxa per a parades del mercat ((Regulat per l’ordenança fiscal número 30)
Ocupació de via pública: Taxa per l’ocupació de la via pública ((Regulat per l’ordenança fiscal número 30)
Clavegueram: Taxa pel servei de vigilància, conservació i manteniment del clavegueram ((Regulat per l’ordenança fiscal número 20)

D’acord amb l’Acord pres pel Ple de la Corporació de delegació de les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, mitjançant l’organisme autònim XALOC, i per tal d’agilitzar els tràmits de gestió de les comunicacions relatives a la transmissió d’immobles del municipi, podeu realitzar el tràmit de presentació directament a la Seu electrònica del Xaloc.

Què cal saber del pagament dels tributs

L’administració pot exigir el pagament dels seus tributs a través de rebuts domiciliats o bé per autoliquidació/liquidació.

L’Ajuntament de Salt té delegada la gestió tributària i la recaptació a la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC). Podeu trobar tota la informació necessària a la seva pàgina web www.xalocgirona.cat .

Tots els tributs que exigeixin per autoliquidació/liquidació (com ara impost IIVTNU, ICIO, determinades taxes i preus públics), han de ser degudament notificats al ciutadà, i en el document de notificació ha de constar-hi el termini i lloc de pagament. També es notificarà un tribut la primera vegada que un contribuent el liquidi, com per exemple en un cas d’alta al padró d’IBI per la compra d’un habitatge.

Els pagaments dels tributs per autoliquidació/liquidació de l’Ajuntament de Salt es poden portar a terme a través de la plataforma de pagament en línia.

Quan es tracta de tributs periòdics (és a dir, que es repeteix cada any), a partir del segon any (el primer sempre es notifica l’alta amb liquidació) es genera un llistat de tots els rebuts de cada tribut anomenat padró cobratori. Els rebuts inclosos al padró cobratori es poden domiciliar, abonar per internet o a l’oficina bancària amb el document que es rebrà al domicili fiscal, en cas de no estar domiciliat.

Normativa aplicable al pagament dels rebuts a Salt

 • Els rebuts d’import superior a 30€ pagats per domiciliació bancària es fraccionen de manera automàtica i es passa el cobrament en 3 terminis sense interessos repartits la següent manera:
  • Primer rebut 40%
  • Segon rebut 30%
  • Tercer rebut 30%
 • Cada any s’aprova el calendari del contribuent  on s’hi indiquen els dies de càrrec al banc de cada rebut, així com el termini de pagament dels rebuts no domiciliats (podeu consultar-ho a la pàgina web de XALOC, al apartat del calendari del contribuent)
 • Els contribuents que tinguin el rebut domiciliat i no vulguin acollir-se al fraccionament automàtic sense interessos, ho poden sol.licitar amb un mes d’antelació a l’inici del període voluntari de cobrament.
 • Els contribuents que no tinguin domiciliat el pagament dels rebuts no es beneficien d’aquest fraccionament automàtic sense interessos. Disposaran de dos mesos per efectuar el pagament del rebut, d’acord amb el període que s’indiqui al calendari del contribuent de cada any.
 • Per poder domiciliar els rebuts de l’any en curs, s’ha de fer un mes abans de l’inici del període voluntari de cobrament.
 • Podeu accedir al servei als contribuents accedint a l’adreça electrònica www.xalocgirona.cat/contribuent on podreu trobar tota la informació relativa a normatives, tràmits i gestions, calendaris, atenció al contribuent, pagament de tributs on-line, verificació de documents . . .

CALENDARI DE PAGAMENTS 2024

L’objectiu de l’Ajuntament és que la ciutadania pugui fer un ús d’aquesta informació i consultar-la quan sigui necessari. L’ajuntament té per objectiu posar a disposició totes les dades públiques d’interès general per tal que la pugueu explorar per a les finalitats que desitgeu i potenciar així també noves línies d’interacció amb el consistori.