SUSPENSIÓ POTESTATIVA  de l’atorgament de llicències provisionals per a la instal·lació d’anuncis publicitaris mitjançant panells pel termini d’UN ANY

Aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 22/10/2021

Anunci BOP: 8 de novembre
Anunci Diari: 4 de novembre

Documentació:

Acord Junta de Govern Local